ไฟเขียว งบฯ เช่าแท็บเล็ต 2 หมื่นล้าน แจกนักเรียน-ครู 6 แสนคน

ครม. อนุมัติงบฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ 2 ปี 2568-2572 เดินหน้าจัดสรรแท็บเล็ต-โน๊ตบุ๊ค-ระบบสารสนเทศ ให้นักเรียนม.ปลาย ครู สพฐ. เล็งขยายผลไปยังเด็กประถม หากได้ผลดี

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ 2 เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 29,312 โรงเรียน โครงการดังกล่าวจะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2572 วงเงินรวม 22,102.97 ล้านบาท

สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในระยะแรกจะนำร่องแจกให้กับนักเรียน ม.ปลาย กว่า 5 แสนคนในโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขยายโอกาส และแจกให้ครูผู้สอนอีกเกือบ 6 หมื่นคน หากไปได้สวย ได้ผลที่ดีจะขยายโครงการไปยังเด็กประถมด้วย แต่จะต้องประเมินผลอีกครั้ง ขณะนี้ทาง ศธ. กำลังสำรวจตลาดและราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะเปิดกว้างให้ทุกบริษัทแข่งขันราคาและคุณภาพกันได้ แย้มว่า Apple และ Microsoft ก็สนใจร่วมด้วย

“เพื่อทำให้เกิด Anywhere Anytime คือเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน และสถานที่อื่น ๆ จึงเน้นการใช้ wifi ผ่านซิมการ์ด ในส่วนของการประมูล ศธ. จะเปิดกว้างให้ทุกบริษัทนำเทคโนโลยีมาแข่งขันกัน รวมถึง การบริการหลังการซื้อขายด้วย ขณะนี้มีบริษัทชั้นนำอย่าง Apple และ Microsoft สนใจร่วมโครงการด้วย คาดว่าจะได้รับเงื่อนไขที่ดีในขอบเขตงบฯ ที่มี”

สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพฐ. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา : พัฒนาระบบนิเวศทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วงเงินงบประมาณ 482.26 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ ศธ. โดยสามารถรองรับโรงเรียนคุณภาพ ในสังกัด ศธ. จำนวน 349 โรงเรียน และมีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

การดำเนินการวงเงิน (ล้านบาท)
(1) เช่าใช้ระบบคลาวด์ระดับ ศธ.36.38
(2) จ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แห่งชาติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน (NDLP)200.88
(3) จ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน245.00
รวมทั้งสิ้น482.26

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพฐ. จะจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ 2 : จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime) เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัด ศธ. จำนวน 29,312 โรงเรียน วงเงินรวม 22,102.97 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรม สรุปได้ ดังนี้

  1. การพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการเช่าใช้ระบบคลาวด์ สำหรับแพลตฟอร์มด้านการศึกษา งบประมาณ 6,531.08 ล้านบาท

  2. การเช่าอุปกรณ์การเรียนการสอน (Tablet หรือ Notebook หรือ Chromebook) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา จำนวน 607,655 เครื่องรวมเป็นเงิน 15,491.90 ล้านบาท ระยะเวลา 60 เดือน งบประมาณ 15,571.90 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้
เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพจำนวน 932 แห่งโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 86 แห่งโรงเรียนทั้งหมด 1,018 แห่งจำนวนเงิน (ล้านบาท)
อุปกรณ์การเรียนการสอน (Tablet หรือ Notebook หรือ Chromebook) สำหรับนักเรียนม.4-6536,902 คน11,089 คน547,991 คน13,809.37
อุปกรณ์การเรียนการสอน (Tablet หรือ Notebook หรือ Chromebook) สำหรับครู56,387 คน3,277 คน59,664 คน1,682.52
รวม593,289 คน14,366 คน607,655 คน15,491.90

กระทรวงศึกษาธิการ เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานอย่าง สพฐ. มีระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในโลกปัจจุบัน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เตรียมปรับบทบาทจาก ‘ครูผู้สอน’ เป็น ‘ผู้อำนวยการการเรียนรู้’ ที่ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ให้แก่ผู้เรียน

ขณะที่ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถ “เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา” และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active