เครือข่ายการศึกษา แถลงกังวลโผ รมว. ศึกษาฯ

เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และ กรรมการสถานศึกษาฯ วิตกกังวลโผ ‘เสมา 1’ ยังไม่นิ่ง แนะ 6 คุณลักษณะ รมว. ศึกษาฯ คนใหม่ ควรยกระดับการศึกษาให้เท่าทันโลก ลดภาระครู และเป็นเบ้าหลอมของแม่พิมพ์ที่ดี ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย แถลงการณ์ร่วมกัน เรื่อง คุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงถึงความวิตกกังวลของเครือข่ายด้านการศึกษาที่มีต่อการนำเสนอโผคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตามที่เป็นข่าว พร้อมเสนอแนะคุณลักษณะ 6 ประการ ของ รมว. และ รมช. กระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ เพื่อหวังยกระดับการศึกษาไทยให้เท่าทันโลกและมีคุณภาพ ดังนี้

  1. มีความรู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหารการศึกษา เข้าใจปัญหา และมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลือนการจัดการศึกษาของประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในสังคมปัจจุบันในทุกระดับชั้นให้สอดคล้องต้องกัน
  2. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายแผนในการบริหารการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ การจัดการศึกษายังขาดความสอดคล้อง กล่าวคือ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่าง ไม่สอดคล้องต้องกัน ทำให้ผลิตผลของเยาวชนในช่วงปลายไม่บรรลุผล เปรียบเหมือนการวิ่งผลัดไม้ที่ 4 ที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือผิดเพี้ยน ไปจากไม้ที่ 1 – 3 ซึ่งถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็จะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต
  3. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ เป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับชั้นอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการควรจะเป็นบุคลากร ที่มีความพิเศษมากกว่ากระทรวงอื่นเพราะได้ชื่อว่าเป็นกระทรวงที่เป็นเบ้าหลอม เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นตัวอย่างคนแรกเลยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีทั้ง ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน
  4. ควรมีการเตรียมการในการลดภาระงานของครูในยุคปัจจุบัน ตามที่ครูทุกคนทุกระดับชั้นเรียกร้องอยากทำงานตามอุดมการณ์ที่คาดหวังอยากทำหน้าที่ครูสอนนักเรียนให้เต็มความสามารถ แต่ในความเป็นจริงกลับต้องทำหน้าที่อื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ครูอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากการสั่งการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการเอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายงานให้กับสถานศึกษา นับร้อยโครงการและนับวันจะมากขึ้นเรื่อย ๆ
  5. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา ทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน
  6. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทันต่อเหตุการณ์

โดยคณะผู้แถลงการณ์ยืนยันว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นไปด้วยความปรารถนาดีต่อคุณภาพการศึกษาและห่วงใยอนาคตของเยาวชน มุ่งนำเสนอต่อผู้มีอำนาจด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีความมุ่งหมายด้านการเมืองแต่อย่างใด

การศึกษา

ทั้งนี้ ตามที่มีการรายงานโผ ครม. ชุดใหม่บนหน้าสื่อต่าง ๆ ปรากฎชื่อ พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ สัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย นั่งเก้าอี้ รมว. ศึกษาธิการ โดย พล.ต.ท. เพิ่มพูนมีประวัติและผลงานที่ถูกพูดถึงได้แก่

– น้องชายของ เนวิน ชิดชอบ อดีตนักการเมืองทรงอิทธิพลใน จ. บุรีรัมย์

– จบการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– รับราชการตำรวจ ปี 2527 ที่สำนักงานเลขานุการ กรมตำรวจ

– ใน ยุครัฐบาล คสช. มีตำแหน่งเป็นจเรตำรวจ (สบ.8) ก่อนขยับมารับตำแหน่ง ผช.ผบ.ตร. ในเวลาต่อมา

– ช่วงที่มีประเด็น อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง “บอส” วรยุทธ อยู่วิทยา ในข้อหาเมาแล้วขับ ทางพล.ต.ท.เพิ่มพูน ได้ลงนามแทน ผบ.ตร. ในการไม่เห็นแย้ง เป็นเหตุให้คดียุติลง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active