ภาคประชาชน ขีดเส้น 2 เดือน ‘ภูมิใจไทย’ ต้องถอนร่าง พ.ร.บ. SEC พ้นสภาฯ

ภาคีเครือข่ายประชาชนภาคใต้หยุด SEC สับ ‘ร่าง พ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้’ อำนาจล้น สร้างกลไกพิเศษ เอื้อกลุ่มทุนต่างชาติ พร้อมประเคนทรัพยากรในพื้นที่ เปิดทางอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ขู่มีปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด หากยังเดินหน้า SEC   

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.67 ภาคีเครือข่ายประชาชนภาคใต้หยุด SEC ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชน กว่า 40 องค์กร ร่วมจัดเวทีวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. … หรือ กฎหมาย SEC โดยตั้งข้อสังเกตว่า ร่างกฎหมาย SEC ที่เสนอโดย พรรคภูมิใจไทย จำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่เสนอโดย อนุทิน ชาญวีรกูล และ ฉบับที่เสนอโดย สฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง อาจทำให้เกิดวาระซ่อนเร้นของพรรคการเมืองกับการบัญญัติกฏหมาย ที่มีลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชนท้องถิ่น เชื่อว่าจะนำไปสู่การแย่งยึดฐานทรัพยากรในพื้นที่ภาคใต้อย่างรุนแรงในอนาคต ทั้งยังมองว่า เป็นการสร้างกฎเกณฑ์ และกลไกให้มีอำนาจพิเศษโดยคนเฉพาะกลุ่ม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกับทุนต่างชาติ

ตัวแทนเครือข่ายฯ จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะต้องยับยั้งไม่ให้กฏหมายฉบับนี้ ถูกบัญญัติในกระบวนการรัฐสภา พร้อมกันนี้ ยังได้อ่านคำประกาศภาคีเครือข่ายประชาชนภาคใต้ เพื่อแสดงถึงจุดยืนดังกล่าว โดยระบุว่า

ขณะนี้มีกฎหมายอยู่ในสภาฯ 2 ฉบับชื่อว่า ร่าง พ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ มีสาระสำคัญที่พรรคการเมือง ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้น เมื่อสรุปใจความแล้วพบว่า

  1. ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เท่ากับเป็นการซื้อ-ขายภาคใต้ เพราะในท้ายที่สุดแล้วทั้ง 67 มาตรา ที่ถูกเขียนขึ้นในร่างกฎหมาย คือการใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงที่ดินของประชาชน ใช้อำนาจเปลี่บยแปลงผังเมือง ใช้อำนาจยกเลิกที่ดิน ส.ป.ก. ใช้อำนาจยกเลิกที่ดินราชพัสดุ ใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของประชาชน 10 ล้านคนในภาคใต้

  2. พ.ร.บ. ฉบับนี้ ให้อำนาจการแก้กฎหมาย และบัญญัติกฎหมายใหม่ได้ หมายความว่า เมื่อไรก็ตามที่พื้นที่หนึ่งสามารถบัญญัติกฎหมายเองได้ โดยไม่ต้องผ่านกลไกนิติบัญญัติของประเทศไทย เท่ากับว่ากำลังสถาปนารัฐอิสระขึ้นมาบนแผ่นดินภาคใต้ ซึ่งในคำประกาศของเครือข่ายฯ ใช้คำว่า “การทำเช่นนี้เป็นหลักการเหยียบคนใต้ให้จมดิน”

  3. การบัญญัติว่าไม่ต้องทำตามกฎหมายไทยทุกฉบับ ไม่ว่ามีกฎหมายใดก็สามารถแก้ได้ทุกฉบับ

  4. อำนาจในการให้สิทธิพิเศษ ที่ระบุอยู่ในมาตรา 8 ยังหยิบยื่นกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ต่างชาติถือครอง ได้โดยไม่ต้องปฎิบติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการที่ดิน ในขณะที่ประชาชนคนไทย ยากลำบากในเรื่องการไม่มีที่ดิน

  5. อำนาจการกำหนดการพัฒนา ภาคใต้มีประชากร 10 ล้านคนอาศัยอยู่ มีกระบวนการทางเศรษฐกิจที่มีความสมดุลระหว่างการเกษตร การท่องเที่ยว การประมง และภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมองว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้จะแปรพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดไปเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกชนิด และมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ชนิดที่จะต้องพลักดันให้ได้

“รายละเอียดกฎหมายทั้งหมด คือการพรากอำนาจอธิปไตยของประชาชนคนใต้ เป็นการหยิบยื่น และประเคนทรัพยากรทุกอย่างที่ประชาชนภาคใต้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไปให้นายทุนเพียงไม่กี่คน ท่านสามารถที่จะยกที่ดินให้กับนักลงทุนต่างชาติ ท่านสามารถที่จะเขียนกฎหมายว่านักลงทุนต่างชาติสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ โดยไม่จำกัดจำนวนและเวลา ท่านยังจะยกเลิกกฎหมายอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย ท่านทำลายอาชีพคนไทยโดยให้ต่างชาติสามารถทำทุกอาชีพได้ และยังยกเว้นภาษีอนุญาตให้มีการเข้าออกประเทศไทยอย่างมีอิสระภาพสำหรับนักลงทุน นักลงทุนที่มาไม่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมเงินตรา อนุญาตให้มีการใช้เงินตราต่างประเทศซื้อขายกันได้”

ในประกาศดังกล่าว ทางเครือข่ายฯ ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า สิ่งที่บรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ. SEC จำนวน 8 หมวด 67 มาตรา คือสัญญาซื้อ-ขายภาคใต้ ทุกข้อที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นการกระทำระหว่างรัฐบาลไทย พรรคการเมืองในรัฐบาลไทย กับนักลงทุนทั่วโลก คือการยกทรัพยากรของภาคใต้ไปให้กับนักลงทุนทั้งหมด

“นี่คือภัยคุกคามครั้งใหญ่ และสำคัญที่สุด หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา มันจะทำหน้าที่แปรสภาพภาคใต้ไปสู่การเป็นพื้นที่การสร้างอุตสาหกรรมทุกชนิด เราไม่เคยไปเรียกร้อง ขูดรีด กระทำการใดใดต่อพรรคการเมือง เราไม่เคยไปขูดรีดต่อผู้มีอำนาจในประเทศนี้ แต่พวกท่านอาศัยอำนาจ สิทธิ อะไร จึงเขียนกฎหมายมาเพื่อยกทรัพยากรทุกอย่างให้ต่างชาติ”

สำหรับร่าง พ.ร.บ. SEC ที่อยู่ในสภาฯ ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งถูดเสนอโดย สส.พรรคภูมิใจไทย นั้นเครือข่ายฯ ขอประกาศว่า พรรคการเมืองทุกพรรคที่สนับสนุนให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา ประชาชนจะทำให้ภาคใต้ไม่ให้เหลือ สส. พรรคนั้นแม้แต่คนเดียว โดยหลังจากนี้อีก 2 เดือน หากพรรคภูมิใจไทย ไม่ถอนร่าง พ.ร.บ. SEC ทั้ง 2 ฉบับออกจากสภาฯ ประชาชนภาคใต้จะมีปฎิบัติการเด็ดขาด รวมทั้งคณะรัฐมนตรีที่กำลังทำกฎหมายอีก 1 ฉบับ เพื่อมาสนับสนุนกฏหมาย 2 ฉบับของพรรคภูมิใจไทยด้วย

“ใครก็ตามที่มุ่งมั่นทำลายแผ่นดินภาคใต้ด้วยกฎหมายฉบับนี้ เราจะไม่มีวันยินยอมโดยเด็ดขาด หลังจากนี้อีกไม่เกิน 2 เดือน เราจะลุกขึ้นมาชูธงการพัฒนาของตนเอง”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active