ภาพฝัน ‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’ อนาคตประเทศไทย ที่อยากเห็น? 

CHARGE พลังเยาวชน ขับเคลื่อนประเทศ เปิดพื้นที่ฟังเสียง กับความคาดหวังเยาวชนหลังการเลือกตั้ง เชื่อประเทศไทยในอนาคตดีขึ้นกว่านี้ ต้องเน้น การศึกษา รัฐสวัสดิการ และความโปร่งใสของรัฐ

วันนี้ (19 มี.ค.66) เครือข่ายเยาวชน YOUTH IN CHARGE รวมพลคนรุ่นใหม่ ที่ทำงานด้านเด็ก เยาวชน กว่า 27 องค์กรทั่วประเทศระดมความเห็น สะท้อนมุมมอง สะท้อนปัญหา วาดภาพอนาคตในฝัน ผ่านเวที่ เสวนา “Post Election ภาพฝันอนาคตเยาวชนไทย” แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ความหลากหลายทางเพศ, การศึกษา, คนพิการ, ความเหลื่อมล้ำในเมือง และกลุ่มภูมิภาคพื้นที่ห่างไกลชนบท เพื่อส่งเสียงของเยาวชนให้ถึงผู้กำหนดนโยบาย หวังเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้ง และในอนาคต

แต่ละกลุ่ม มองว่า ประเด็นที่มีความสำคัญ และทำได้เร็ว ทำได้ทันที คือ การศึกษา ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ  คือการศึกษาของคนพิการ ควรจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่อำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ผลักดันการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเป็นหนึ่งในหลักสูตรของวิชาเรียนในโรงเรียน, การคัดคนที่มีคุณภาพรวมถึงการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นด้านการศึกษา แต่ละกลุ่มเห็นว่าควรมีข้อเสนอเฉพาะ เพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ 

  • กลุ่มความหลากหลายทางเพศ เสนอ ผลักดัน นโยบาย พ.ร.บ สมรสเท่าเทียม, สร้างหลักสูตรส่งเสริมความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ และ นโยบาย soft power ใช้สื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ 
  • กลุ่มการศึกษา เสนอ ปรับปรุงหลักสูตรครูและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ, เพิ่มงบประมาณ โดยการเพิ่มงบฯ จัดสรรครู, สื่อการเรียนรู้, สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้มากขึ้น และ มีนโยบายการคัดคูรที่เหมาะสม
  • กลุ่มคนพิการ เสนอ นโยบายการมีส่วนร่วมทุกระดับของคนพิการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการผ่านสื่อ เช่นละคร เพลง ซีรีส์ ข่าว และ นโยบายการศึกษาเท่าเทียมทั่วถึงเพื่อคนพิการ
  • กลุ่มความเหลื่อมล้ำในเมือง เสนอ นโยบายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน นโยบายการขนส่งครอบคลุมทั่วถึง เช่น การกำหนดราคาคมนาคมขนส่ง ที่ทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บริการได้ และนโยบายโรงเรียนเป็นมิตรและปลอดภัย 
  • กลุ่มภูมิภาคพื้นที่ห่างไกล ชนบท เสนอ  ผลักดันนโยบายการศึกษาเรียนฟรี ครูมีคุณภาพ และหลักสูตรเหมาะสม, นโยบายส่งเสริมความรู้การเกษตรโดยมหาวิทยาลัย 

มองปัจจัย เดินหน้าสู่สังคมในฝัน 

อดิศร แก้วเล็ก ตัวแทนเยาวชน กล่าวว่า สิ่งที่เอื้อและทำให้เกิดสังคมในฝัน อย่างแรกคือนักการเมือง หรือผู้ที่จะเข้าไปมีอำนาจรัฐ จะต้องมองประชาชนเป็นที่ตั้ง รัฐสวัสดิการที่เป็นขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ประชาชนทุกคนควรมี อาทิ สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า, การผลักดันเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเงินบำนาญถ้วนหน้า และเรื่องที่อยู่อาศัย 

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยดิจิทัล เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนเสริมในการ พัฒนานโยบายต่าง ๆ ก็จะช่วยให้เกิดเมืองในอนาคต ที่เอื้อต่อคนทุกคน”

อดิศร แก้วเล็ก ตัวแทนเยาวชน 

นอกจากนี้ นักการเมืองควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งไม่บังคับใช้กฎหมาย 2 มาตรฐาน ทั้งยังเห็นว่า การสร้างแพลตฟอร์ม และการมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐเป็นอีกปัจจัยสำคัญ โดยรัฐควรเปิดเผยตัวเลขงบประมาณ การทำโครงการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส หากจะทำให้เกิดสังคมในฝัน จะต้องมีกฎหมาย หรือข้อบังคับที่ชัดเจน

เวที เสวนา “Post Election ภาพฝันอนาคตเยาวชนไทย” เป็นความร่วมมือของ YOUTH IN CHARGE เครือข่ายเยาวชนจากทั่วประเทศ และ Thai PBS สำหรับข้อเสนอในวันนี้ จะถูกรวบรวมเพื่อต่อยอดไปสู่การมองภาพอนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้งต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active