สภาเปิดยื่นทันที “ร่าง ก.ม.คุ้มครองแรงงาน” ฉบับก้าวไกล

เสร็จเรียบร้อย ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ…. ของพรรคก้าวไกล เพิ่มสิทธิลาคลอด 180 วัน ได้รับค่าจ้าง ย้ำ สิ่งที่ประกาศเป็นนโยบายจะผลักดันให้เกิดขึ้นทุกข้อ

วันนี้ (21 พ.ค. 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เซีย จำปาทอง ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เซีย จำปาทอง – Sia Jampathong เกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่….) ร่างแก้ไขเพิ่มเติม กรณีให้คนงานหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร 180 วันต่อบุตรหนึ่งคน โดยได้รับค่าจ้าง สาระสำคัญมีใจความว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา 41 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร รวมกันไม่เกินหนึ่ง ร้อยแปดสิบวันต่อบุตรหนึ่งคนโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม เพิ่มเติมอีกเก้าสิบวัน วันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย มารดาของบุตรสามารถมอบสิทธิการลาเลี้ยงดูบุตรส่วนของตนให้บิดาตามกฎหมายของบุตรหรือ คู่สมรสตามกฎหมายของตนได้ไม่เกินเก้าสิบวัน ในกรณีไม่มีบิดาหรือมารดาให้ผู้ปกครองตามกฎหมายได้รับสิทธิ ข้างต้น"

ส่วนกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ สาระสำคัญมีใจความว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา 87 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา 87 ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐานให้คณะกรรมการ ค่าจ้างกําหนดค่าจ้างขั้นต่ำโดยอัตราการเพิ่มประจำปีไม่น้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตามประกาศของ สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรืออัตราเงินเฟ้อตามประกาศของกระทรวง พาณิชย์ ตามแต่ว่าอัตราใดสูงกว่า 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเกิดสภาวการณ์อันเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะรัฐมนตรี อาจมีมติเพื่อยกเว้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดในปีนั้นได้ 

การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะกำหนดให้ใช้เฉพาะกิจการงานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท สำหรับลูกจ้างกลุ่มนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการงานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ 

ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดตามวรรคสอง คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่แตกต่างจากที่พิจารณากำหนดในวรรคสอง 

ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และค่าจ้างตามประสบการณ์ให้คณะกรรมการ ค่าจ้างกำหนดให้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพิ่มไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งต่ออายุการทำงานหนึ่งปีของอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำที่ประกาศในปีนั้นๆในกรณีที่ลูกจ้างรับค่าจ้างในอัตราสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ให้กำหนดค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งต่ออายุการทำงานหนึ่งปี โดยใช้วิธีการคำนวณอัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือ และค่าจ้างตามประสบการณ์ 

ทั้งนี้ วิธีการคำนวณค่าจ้างและอัตราค่าจ้างสูงสุดที่ไม่ต้องปรับขึ้นตามความในวรรคห้า ให้เป็นไป ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง"

ขณะที่ก่อนหน้านี้ เขาระบุถึงร่างกฎหมายแรงงาน 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ…. เป้าหมายคือ ยกระดับให้คนงานภาครัฐ มีสถานะเป็น ‘แรงงาน’ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน พร้อมกับระบุว่า ที่ผ่านมากฎหมายไม่ถือว่าคนงานภาครัฐเป็นแรงงาน

ฉบับที่ 2 ระบุถึงการทำงาน 5 วัน หรือ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากเกินต้องได้ค่าล่วงเวลา หรือ OT, ยกเลิกซับบรรจุพนักงานรายวันเป็นรายเดือน, เพิ่มวันหยุดพักผ่อนประจำปี ขั้นต่ำ 10 วัน สะสมได้, ค่าจ้างต้องเพิ่มทุกปี, ไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ห้ามจำกัดอายุ ห้ามบังคับตรวจ HIV ก่อนรับทำงาน

ทั้งนี้ เซีย จำปาทอง โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาโดยสรุปว่า ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นตัวชี้วัดว่าประเทศนี้ต้องการความเปลี่ยนแปลง และทุก ๆ คนยังคงมีความหวัง และสิ่งที่พวกเราได้ประกาศเป็นนโยบายไว้เราจะผลักดันให้เกิดขึ้นในทุกข้อ เพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน เพื่อเปลี่ยนสังคมนี้ให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีชีวิตอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกันสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งทุกฉบับที่กล่าวมานี้ พร้อมยื่นทันที ตอนนี้รอเพียงสภาเปิด


อ้างอิง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active