สภาทนายฯ ถอนฟ้อง วลพ. คดี ผู้เข้าสอบแต่งกายไม่ตรงเพศกำเนิด

เตรียมแก้ระเบียบการสอบตั๋วทนาย ย้ำสภาฯ ชุดปัจจุบันอนุญาตให้เข้าสอบทุกคน หากทำหนังสือขอเป็นกรณีพิเศษ

วันนี้ (18 ธ.ค. 66) ที่ศาลปกครองกลาง เขตหลักสี่ กทม. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอำนาจให้ สัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ดำเนินการถอนฟ้องในคดีปกครองหมายเลขดำที่ 1726/2565 ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1 และสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความฯ ที่ 2 ผู้ฟ้องคดีต่อ ชิษณ์ชาภา พานิช และคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ผู้ถูกฟ้องคดี ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอนุญาต ให้ ชิษณ์ชาภา ในฐานะผู้ร้อง แต่งกายตามเพศสภาพในการสอบสัมภาษณ์ หรือสอบวัดผลอื่น ๆ และให้แก้ไขกฎ ข้อบังคับ เพื่อรองรับสิทธิของบุคคลที่มีการแสดงออกทางเพศแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด

โดยคณะกรรมการสภาทนายความฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติให้ถอนฟ้อง คดีปกครองดังกล่าว และให้ดำเนินการแก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งนายกสภาทนายความฯ เปิดเผยกับ The Active ว่าในการบริหารของสภาทนายความฯ ชุดปัจจุบัน ที่ผ่านมานั้น เมื่อผู้เข้าสอบคนใดมีความประสงค์อยากแต่งกายตามเพศสภาพ แล้วยื่นหนังสือขออนุญาตมาเป็นกรณีพิเศษ ตนได้ให้ความเห็นชอบทุกกรณี และในระหว่างที่กำลังมีการยกร่างข้อบังคับฯ ใหม่นั้น ยังสามารถขออนุญาตได้ตามความประสงค์ ซึ่งยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้รวดเร็ว และครอบคลุมมากที่สุด บนพื้นฐานการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active