‘ความเสมอภาคทางเพศ’ พรรคไหน? ตอบโจทย์

เครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศ ชวนจับตานโยบาย ก่อน-หลัง เลือกตั้ง 66 ย้ำเสียงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ใช่แค่สีสันการเมือง

ก่อนการเลือกตั้ง 66 ที่กำลังจะเกิดขึ้น คณะทำงานสิทธิประชาชนเพศหลากหลายกับนโยบายพรรคการเมือง 2566 (LGBTIQNA+ Civil Rights Network for Political Party’s Policy 2023) ซึ่งเป็นการรวมตัวของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศกว่า 32 องค์กร จัดเวทีระดมความคิด พร้อมเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 66 จำนวน 12 พรรค ร่วมแลกเปลี่ยนหาทางออกในรูปแบบของนโยบายสาธารณะที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยมีคำถามหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น ด้านกฎหมายสุขภาพ สวัสดิการรัฐ สถานศึกษา สถานที่ทำงาน พื้นที่สื่อ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแนวทางที่แต่ละพรรคต้องการจะผลักดันในรัฐบาลหน้า

ตัวแทนคณะทำงานสิทธิประชาชนเพศหลากหลาย บอกว่า การจัดเวทีในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตระหนัก และความจำเป็นเพื่อให้ชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศได้เสนอนโยบาย ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง และให้พรรคการเมืองมีส่วนสนุน ค้มครอง ปกกป้องทางกฎหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ต่างจากความต้องการของชายหญิง ตามเพศกำเนิด

สำหรับการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง แบ่งออกเป็น 3 รอบ 1. แนะนำจุดยืน นโยบายด้านความหลากหลายทางเพศ 2. ตอบคำถามจากการจับฉลาก 3. คำถามจากผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ พรรคก้าวไกล บอกว่า พรรคตั้งใจเดินหน้าผลักดันสมรสเท่าเทียมในสมัยหน้า รวมถึงการทำให้อาชีพพนักงานบริการ (Sex Worker) ถูกกฎหมาย ไม่ถูกกดขี่ และได้รับการคุ้มครองโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ต้องหมดไป คำนำหน้าต้องเป็นไปตามความสมัครใจและรับรองทุกเพศสภาพ และยุติปัญหา HIV

วรนัยน์ วาณิชกะ พรรคชาติพัฒนากล้า สนับสนุนสมรสเท่าเทียม แนวทางการเลือกคำนำหน้า ลบคำว่าศีลธรรมอันดีออกจากกฎหมายเป็นคำว่าสิทธิมนุษยชน พร้อมจัดการปัญหาเชิงโครงสร้าง ในการที่เจ้าหน้าที่รัฐมักจะยัดข้อหาให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น ปฏิรูปวงการตำรวจ

อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา พรรคชาติไทยพัฒนา กำหนดนโยบาย ‘3 ส.’ 1. ส่งเสริมกฎหมายที่ทันสมัยเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ 2. สร้างเสริมการปรับความหลากหลายทางเพศ 3. สนับสนุนพลังความหลากหลายทางเพศเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ยืนยันจะผลักดันสมรสเท่าเทียม การรับรองอัตลักษณ์เพศทางเลือก และขจัดการเลือกปฏิบัติ

ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ พรรคไทยสร้างไทย คาดหวังทำให้ความเหลื่อมล้ำหายไป สร้างโอกาสในกลุ่มผู้มีความหลายทางเพศมีที่ยืน สนับสนุนสมรสเท่าเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษี อาทิ การโอนทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส สร้างโอการในการทำงาน Sex Worker ให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบ

แทนคุณ จิตต์อิสระ พรรคประชาธิปัตย์ เน้นส่งเสริม พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติ และพ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ รวมถึงกองทุนพัฒนาศักยภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศเทคโนโลยีอนามัยเจริญพันธุ์มาสนับสนุนผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการมีบุตร ยกเลิก พ.ร.บ.ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2538 มีมาตรการดูแลสวัสดิการ Sex Worker ครบวงจร สร้างพื้นการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกับกระทรวงศึกษา สุดท้ายออกแบบกองทุน SME สำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศได้เข้าถึง 3 แสนล้านบาท 

ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ คำนำหน้านาม สมรสเท่าเทียม แก้กฎกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ ฮอร์โมนทางเพศฟรี อุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศต้องต้องมีความหลากหลายในรูปแบบสวัสดิการ สนับสนุน Sex Worker และ Sex Toy ที่มีความหลากหลายทางเพศ

ชานันท์ ยอดหงษ์ พรรคเพื่อไทย ยกระดับคุณภาพปากท้องประชาชนภายใต้หลัก SOGIESC แจกผ้าอนามัยฟรี ผลักดันสมรสเท่าเทียมร่างฯ ประชาชน  ส่งเสริมสิทธิแรงงานลาคลอดเป็น 180 วัน ผู้ชายลาเลี้ยงลูกได้ ผู้มีความหลากหลายทางเพศลาเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้ ผลักดันให้บัตร 30 ให้เข้าถึงฮอร์โมนทำให้ประเทศไทยเป็นมหานครสีรุ้งอย่างแท้จริง

ณัฏฐ์ มงคลนาวิน พรรคภูมิใจไทย ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก จะผลักดันสมรสเท่าเทียมให้ได้รับการพิจารณาในวาระสอง เปลี่ยนคำนำหน้านามให้เกิดขึ้นจริง

พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ ผลักดันสิทธิอุ้มบุญสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศและเสนอใช้คำนำหน้าชื่อที่ไม่ระบุเพศ (X) ในประเทศไทย

ณิชกานต์ รักษ์วงฤทธิ์ พรรคสามัญชน มีนโยบายทางเพศ 4 ด้าน 1. ยุติการเลือกปฏิบัติ รัฐธรรมนูญต้องเป็นกลางทางเพศ ยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เช่น พ.ร.บ.การค้าประเวณี กฎหมายยุติการตั้งครรภ์ 2. สมรสเท่าเทียม  3. ผลักดันกฎหมายคำนำหน้านาม การแสดงออกทางเพศ ระบบสาธารณสุขสำหรับคนข้ามเพศ 4. ระบบราชทัณฑ์ต้องอำนวยให้มีความปลอดภัยทางเพศ 

ฐิติพร ฌานวังศะ เลขาธิการพรรคเสมอภาค  มีนโยบายหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล คือ รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ ปรับปรุงหลักสูตรสุขศึกษา ไม่ให้เกิดเด็กถูกรังแกในชั้นเรียน การแต่งกายตามอัตลักษณ์ของเพศสภาพ การเลือกปฏิบัติ และนโยบายสาธารณสุขรองรับความหลากหลายทางเพศแบบถ้วนหน้า

ภิญโญ รู้ธรรม พรรคเปลี่ยนอนาคต แก้ไขเรื่องการกลั่นแกล้ง เลือกปฏิบัติด้วนเหตุแห่งเพศ พร้อมยืนยันร่วมสนับสนุนนโยบายของทุกพรรคเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น

สำหรับวิสัยทัศน์จากตัวแทนพรรคการเมืองบนเวทีนี้ เครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศ จะนำไปเป็นทิศทางทวงถามความรับผิดชอบจากพรรคการเมืองรวมทั้งส่งเสียงเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้บนเวทีนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active