ทปอ. ให้นักเรียนติดโควิด-19 สอบ GAT-PAT ได้

จัดสนามสอบกรณีพิเศษ “ติดเชื้ออาการน้อย-สัมผัสเสี่ยงสูง” กำหนดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนสอบ เดินทางรถยนต์ส่วนตัว หรือ เข้าพักในศูนย์สอบที่จังหวัดจัดให้เท่านั้น

GAT-PAT

วันนี้ (1 มี.ค. 2565) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ เพื่อใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนที่อยู่ระหว่างรักษาอาการของโรคโควิด-19

ตัวแทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยว่า ปฏิทินการสอบ GAT-PAT กำหนดให้มีการสอบระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2565 โดยประกาศผลสอบ 18 เม.ย. 2565 และสอบวิชาสามัญ ระหว่างวันที่19-20 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบ 20 เม.ย. 2565 มีจำนวนผู้สมัคร GAT-PAT และวิชาสามัญ รวมทั้งสิ้น183,228 คน แบ่งเป็นการสอบ GAT-PAT จำนวน 177,853 คน และสอบวิชาสามัญ จำนวน 155,282 คน โดย ทปอ. ได้จัดให้มีสนามสอบทั้งหมด 213 สนามสอบทั่วประเทศ

สำหรับแนวทางการจัดสอบของนักเรียนที่อยู่ระหว่างรักษาอาการโควิด-19 ทปอ. เตรียมจัดสนามสอบให้เป็นการเฉพาะ สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ รวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ตามเกณฑ์ที่ประชุม ศบค. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 23 ก.พ. 2565 ให้เข้าสอบในสนามที่มีการกำหนดเพิ่มขึ้นเป็นการเฉพาะ ไม่สามารถเลือกสนามสอบได้เอง ได้แก่

1. สนามสอบพิเศษจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนในจังหวัดจันทบุรีที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา

2. สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าสอบให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการสอบ และสามารถเข้าพักในศูนย์สอบพิเศษจนกว่าจะสอบเสร็จทุกวิชา โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การเดินทางมายังสนามสอบด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรถยนต์ที่จัดให้เป็นการเฉพาะจากหน่วยบริการสาธารณสุข หรือจากสนามสอบจัดให้เท่านั้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม