Workshop “1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์” เดินหน้ายกระดับชีวิตประชาชน

‘หมอเลี้ยบ’ ย้ำ หลักสูตร OFOS พลิกโฉมประเทศไทย แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ ด้วยทักษะซอฟต์พาวเวอร์ ตั้งเป้า ภายในปี 2570 อย่างน้อย 1 คน ในครอบครัว การันตีรายได้ 200,000 บาท/ปี เตรียมเปิดตัวระบบลงทะเบียน 28 มิ.ย.นี้

วันนี้ (21 มิ.ย. 67) สำนักงานขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน นโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS Workshop) โดยมี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ และ ชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ทั้ง 11 ด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการหารือการพัฒนาหลักสูตร OFOS เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

ชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

ชุติมา หาญเผชิญ ระบุถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน OFOS Workshop เป็นเวทีหารือการพัฒนาหลักสูตร OFOS ของแต่ละด้านอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ทั้ง 11 ด้านให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน นำไปสู่การจับคู่งาน หรือ Job Matching ตลอดจนเพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและระบบคลังหน่วยกิตซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ (National Soft Power Credit Bank) มุ่งสู่การสร้างหลักสูตร OFOS ที่มีคุณภาพต่อไป

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ระบุว่า หลักสูตร OFOS เป็นนโยบายที่จะเปลี่ยนประเทศไทย 2 ประการ ได้แก่

  1. ต้องการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถนำพาประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนา โดยการเพิ่มทักษะฝีมือของแรงงานภายในประเทศผ่านซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

  2. เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และลดจำนวนคนยากจนภายในประเทศ โดยยกตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก อาทิ อาหารไทย และกีฬามวยไทย เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาทักษะของประชาชนจึงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์

“เราตั้งเป้าไว้ ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทำนโยบายนี้คือว่า ต้องการให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง กลายเป็นประเทศที่ทีรายได้สํงต่อไปในอนาคต นั่นหมายความว่า เป้าหมายของเรา จะต้องทำให้ รายได้ต่อหัวประชากรที่เป็นอยู่ตอนนี้ 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ให้ ได้ไปถึง 13,000 เหรียญสหรัฐฯ คือเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ถือว่าเป็นเป้าหมายมที่ท้าทาย แต่เป็นเป้าหมายที่เราต้องไปให้ถึง”

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

นพ.สุรพงษ์ บอกด้วยว่า อีกเป้าหมายสำคัญคือ ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ต้องถูกกำจัดไป โดยนโยบาย อัพสกิล รีสกิลครั้งใหญ่ สำหรับคนไทยที่อยู่ในแต่ละครอบครัว นั่นเป็นเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง

“เราอยากให้อย่างน้อย 1 คนในครอบครัว ได้โอกาสที่จะฝึกฝนทักษะของตัวเอง ตามความถนัด ความชอบ แล้วก็กลายเป็นผู้ที่มีทักษะสูง แล้วนำมาสู่การสร้างรายได้ ตามเป้าหมายของเรา คืออย่างน้อยปีละ 200,000 บาท หรือเดือนละ 16,000 บาท ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนสำคัญ ที่จะทำให้ปัญหาทางเศรษฐกิจนั้น ๆ ถูกแก้ไขไป คือเป้าหมายจะต้องทำให้เสร็จภายใน 4 ปี หรือภายในปี 2570”

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะทำงานจัดการศึกษาหลักสูตร 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์

สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะทำงานจัดการศึกษาหลักสูตร 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ กล่าวถึงการจัดทำซอฟต์พาวเวอร์คลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Soft Power Credit Bank) เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ และเมื่อผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต ได้ตลอดชีวิตเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่ระดับที่สูงกว่าต่อไป ดังนั้น การขับเคลื่อนหลักสูตร OFOS จึงเป็นโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตครั้งใหญ่ และไร้รอยต่อ

สำหรับการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ย.ป. ในการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS โดยได้สำรวจหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกับ 11 อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ได้ยืนยันว่าตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมรวบรวมหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 225 หลักสูตร พร้อมทั้งจัดทำภาพการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศรองรับหลักสูตร OFOS หรือ OFOS Ecosystem เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมเปิดตัวระบบลงทะเบียนระบบ OFOS ตามนโยบายสร้างคน ยกระดับศักยภาพ สร้างสรรค์ให้คนไทย มีทักษะสำหรับการประกอบอาชีพ โดยมีกำหนดการเริ่มลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ ภายในงาน THACCA SPLASH: Soft Power Forum 2024 ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป

ขณะที่ พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุถึงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ เนื่องจากอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 46 อุตสาหกรรม โดยกว่าครึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ส.อ.ท. จึงมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ผ่าน 77 สภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 16,000 บริษัท ก้าวไปสู่เป้าหมายการสร้างคุณค่าซอฟต์พาวเวอร์ไทย สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active