WeVis พบเอกสารงบฯ 2567 ตกหล่นหลักพันล้านบาท แถมเขียนผิดอื้อ

“WeVis” ร่วมกับ “ก้าว Geek” เผยแพร่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่แปลงจากเอกสารงบ PDF เป็นรูปแบบ Spreadsheet พบเนื้อหาตกหล่น/ เขียนผิด 7 จุด และคำนวณผิด 27 จุด รวมหลายพันล้านบาท แนะสำนักงบฯ ตรวจสอบด่วน

วันนี้ (27 ธันวาคม 2567) ภายหลังที่เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ถูกเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณเมื่อวานนี้ ทาง “WeVis” ร่วมมือกับกลุ่ม “ก้าว Geek” เพื่อแปลงเอกสารจำนวน 13,427 หน้า เป็น Spreadsheet 50,062 แถว เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ทาง WeVis เผย พบจุดผิดอื้อ งบฯ สูญหายหลักพันล้านเพียงเพราะคำนวณผิด ฝากไปยังสำนักงบประมาณให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงบประมาณ

The Active ได้นำข้อมูลที่ทาง WeVis เผยแพร่นำมาประมวลเป็นตารางให้เห็นถึงจำนวนงบฯ ที่คลาดเคลื่อนไป พบว่าในเอกสารงบประมาณมีจุดคำนวณผิดทั้งสิ้น 27 จุด โดยแบ่งเป็น งบฯ ที่เขียนมา “น้อย” กว่างบฯ ที่ถูกต้องทั้งสิ้น 18 จุด (จำนวนติดลบ) คิดเป็นจำนวนเงินที่คำนวณตกหล่นไป 3,215,018,400 บาท และเป็นงบฯ ที่เขียนมา “มาก” กว่างบฯ ที่ถูกต้อง 9 จุด (จำนวนบวก) คิดเป็นจำนวนเงินที่คำนวณเกินไป 1,199,882,100 บาท โดยแบ่งตามอันดับ ดังนี้

 • 5 อันดับแหล่งเบิกจ่ายงบฯ ที่คำนวณเงิน “น้อย” กว่างบฯ ที่ถูกต้อง
  1. กรมท่าอากาศยาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ขาดไป 1,246,100,300 บาท
  2. กรมศาสนา: แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ขาดไป 266,726,800 บาท
  3. จังหวัดนราธิวาส: แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ขาดไป 234,292,500 บาท
  4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2: แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ขาดไป 233,992,000 บาท
  5. จังหวัดปัตตานี: แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ขาดไป 210,099,000 บาท
 • 5 อันดับแหล่งเบิกจ่ายงบฯ ที่คำนวณเงิน “มาก” กว่างบฯ ที่ถูกต้อง
  1. กรมทางหลวง: การบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงและสะพาน เกินไป 1,078,443,100 บาท
  2. กรมศิลปากร: ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น เกินไป 75,434,000 บาท
  3. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2: โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร เกินไป 21,000,000 บาท
  4. จังหวัดปทุมธานี: ค่าปรับปรุงทางและสะพาน เกินไป 10,000,000 บาท
  5. ราชภัฏเชียงใหม่: ครุภัณฑ์การศึกษา เกินไป 6,540,000 บาท

ตารางรายการงบฯ ปี 2567 ที่พบว่าคำนวณผิดพลาด

 • จำนวนบวก หมายถึง งบฯ ที่คำนวน “เกิน” จากงบฯ ที่ถูกต้อง
 • จำนวนติดลบ หมายถึง งบฯ ที่คำนวน “ขาด” จากงบฯ ที่ถูกต้อง
แหล่งเบิกจ่ายงบฯรายการงบฯงบฯ ที่ปรากฎว่าคำนวณผิด (บาท)งบฯ ที่ถูกต้อง (บาท)ส่วนต่างที่หายหรือเกิน (บาท)ข้อผิดพลาดอ้างอิงเอกสารงบฯ
กรมท่าอากาศยานแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์2,592,598,9003,838,699,200-1,246,100,300รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 5 หน้า 461
กรมศาสนาแผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม27,638,400294,365,200-266,726,800รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 9 หน้า 575
จังหวัดนราธิวาสแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ5,086,100239,378,600-234,292,500รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 13(1) หน้า 549
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ34,092,200268,084,200-233,992,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 13(2) หน้า 524
จังหวัดปัตตานีแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ66,020,000276,119,000-210,099,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 13(1) หน้า 570
จังหวัดภูเก็ตแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ6,050,000174,195,900-168,145,900รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 13(1) หน้า 482
กรมธนารักษ์แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน279,351,900439,961,700-160,609,800รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 2 หน้า 32
สำนักงานอัยการสูงสุดแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม37,998,000186,375,900-148,377,900รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 15 หน้า 282
จังหวัดยะลาแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ97,533,300234,787,600-137,254,300รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 13(1) หน้า 588
จังหวัดเชียงรายแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ166,403,000302,635,800-136,232,800รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 13(2) หน้า 540
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจฯ88,145,000212,081,300-123,936,300รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 12 หน้า 85
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต12,000,00076,051,100-64,051,100รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 12 หน้า 106
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้12,566,70050,364,000-37,797,300รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม หน้า 300
กระทรวงการต่างประเทศรายการไม่ผูกพัน1,032,445,2001,051,058,900-18,613,700รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 2 หน้า 194
สำนักปลัด กระทรวงพาณิชย์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ115,794,000132,531,400-16,737,400รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม หน้า 180
กรมชลประทานค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น839,690,700849,690,700-10,000,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 4 หน้า 115
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1,254,0003,245,300-1,991,300รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 3(2) หน้า 199
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ152,822,200152,882,200-60,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 7 หน้า 20
เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรค่าครุภัณฑ์3,500,0002,500,0001,000,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 16 หน้า 407
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง35,936,00033,524,0002,412,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 16 หน้า 159
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์2,882,500392,5002,490,000รายการตกหล่นฉบับ 3 เล่ม 3(3) หน้า 91
เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ค่าครุภัณฑ์9,429,0006,866,0002,563,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 16 หน้า 394
ราชภัฏเชียงใหม่ครุภัณฑ์การศึกษา16,174,0009,634,0006,540,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 3(1) หน้า 587
จังหวัดปทุมธานีค่าปรับปรุงทางและสะพาน143,357,300133,357,30010,000,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 13(1) หน้า 155
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร46,000,00025,000,00021,000,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 13(2) หน้า 111
กรมศิลปากรค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น169,834,00094,400,00075,434,000รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 9 หน้า 600
การบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงและสะพานค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน27,157,271,10026,078,828,0001,078,443,100รวมยอดงบประมาณผิดฉบับ 3 เล่ม 5 หน้า 279
The Active ประมวลข้อมูลจากเอกสารข้อมูลของ WeVis

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล “งบประมาณ ปี 2567” ที่หลากหลายผ่านช่องทางด้านล่างนี้

 • รวมเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยสำนักงบประมาณ: Link
 • เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ฉบับประชาชน: Link
 • Spreadsheet งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จัดทำโดย WeVis ร่วมกับ ก้าว Geek: Link
 • เอกสารรวบรวมจุดผิด จัดทำโดย WeVis ร่วมกับ ก้าว Geek: Link

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active