มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือร้อง กสทช. เร่งแก้ผลกระทบหลังควบรวม TRUE – DTAC

พร้อมแนบผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกือบ 3,000 รายชื่อ จี้ตรวจสอบ แก้ไขผลกระทบหลังควบรวม TRUE – DTAC พบสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ราคาค่าบริการแพงขึ้น แพ็คเกจไม่หลากหลาย

วันนี้ (22 ธ.ค. 2566) นฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมด้วย ธนัช ธรรมิสกุล หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร สภาองค์กรของผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  รวมถึง คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. โดยมี  พลเอก กิตติ เกตุศรี  ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช.เป็นตัวแทนรับหนังสือ

โดยทางมูลนิธิผู้บริโภคเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบของผู้บริโภคหลังการควบรวม TRUE – DTAC พร้อมแนบหลักฐานผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเครือข่ายมือถือทุกระบบ ระหว่างวันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2566 มีผู้ทำแบบสำรวจทั้งหมด 2,924 ราย  ซึ่งใช้งานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

จากผลสำรวจความเห็นของผู้ใช้บริการมือถือที่ได้รับผลกระทบหลังการควบ TRUE-DTAC  พบว่ามี 5 ปัญหาใหญ่ที่สุดร้อยละ 81 ได้แก่ สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า, สัญญาณหลุดบ่อย, โปรโมชันเดิมหมดต้องใช้โปรโมชันที่แพงขึ้น, ค่าแพ็กเกจราคาเท่ากันหมดทำให้ไม่มีทางเลือก, และ call center โทรติดยาก  

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริโภคร้องเรียนได้รับข้อความสั้นจากผู้ให้บริการ ระบุว่าโปรโมชันปัจจุบันเดือนละ 299 บาท จะสิ้นสุดลง และนำเสนอโปรโมชั่นเดือนละ 349 บาท และค่าโทรส่วนเกินนาทีละ 1 บาท 50 สตางค์ หากต้องการใช้โปรโมชันเดิมให้กด *966*8# ซึ่งโปรโมชันถูกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าโปรโมชันใหม่ที่นำเสนอจะทำให้อัตราค่าบริการเฉลี่ยถูกลง แต่ทำให้ผู้บริโภครับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยไม่ยินยอมและอาจไม่มีความจำเป็น

อีกทั้งค่าโทรส่วนเกินยังสูงถึง 1.50 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการเฉพาะที่กำหนดขึ้น ที่ระบุว่า การกำหนดอัตราตามต้นทุนเฉลี่ยรายบริการ (Average cost pricing) ให้นำไปใช้กับกรณีค่าบริการส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการรายการส่งเสริมการขายแบบร่วมบริการ (Bundle package) ด้วย การนำเสนอรายการส่งเสริมการขายในลักษณะเปลี่ยนโปรโมชันอัตโนมัติหากไม่กดยกเลิกนี้ ยังขัดกับประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตคงบริการตามรายการส่งเสริมการขายเดิมต่อไปเป็นลำดับแรกเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน หากไม่มีรายการส่งเสริมการขายเดิม ให้เปลี่ยนไปให้บริการรายการส่งเสริมการขายขั้นเริ่มต้น และพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตามข้อ 5 (2) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ เนื่องจากเป็นการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้บริโภคต้องใช้บริการโทรคมนาคมโดยผู้บริโภคไม่ประสงค์จะใช้บริการนั้น หรือเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าบริการที่เพิ่มขึ้น

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจฯ มีข้อเสนอแนะไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายต้องปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้น สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง มีความเสถียร ขยายให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ และให้มีความเร็วที่ใช้ได้จริงตรงตามที่แพ็คเกจระบุไว้ ลดราคาแพ็คเกจให้ถูกลง มีโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลายในราคาที่สมเหตุสมผล ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม และเสนอให้ไม่ยกเลิกแพ็คเกจไม่อั้นไม่ลดสปีด ที่สำคัญต้องให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ทำตามเงื่อนไขที่แพ็คเกจระบุไว้ กรณีจะเปลี่ยนแพ็คเกจต้องมีการแจ้งล่วงหน้าและได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อนเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจหรือปรับลดสปีด

ส่วนความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคฝากที่ไปถึง คณะกรรมการ กสทช. ขอให้ยกเลิกการควบรวมรวมธุรกิจโทรคมนาคม ระหว่าง TRUE และ DTAC เพราะหลังจากที่มีการควบรวมแล้ว ผู้บริโภคพบเจอปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ราคาค่าบริการแพงขึ้น แพ็คเกจไม่หลากหลาย และจากแบบสำรวจผู้บริโภคให้ความเห็นว่ายังไม่เห็นประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้บริโภคจะได้รับโดยตรงหลังจากการควบรวม จึงขอให้ควบคุมและตรวจสอบการให้บริการอย่างเข้มงวด ควบคุมคุณภาพของสัญญาณให้ได้มาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ราคาที่เหมาะสม และตรวจสอบข้อมูลแพ็คเกจและบริการต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่โฆษณาไว้หรือไม่ มีการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการทำตามข้อตกลง มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึงต้องเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะจากทุกภาคส่วน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ด้าน สมพิศ กนกลดารมย์ หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้พูดถึงปัญหาจากการใช้โปรโมชันอินเทอร์เน็ต 199 บาท ของค่าย AIS แต่ไม่สามารถใช้งานทั้งในบ้านและนอกสถานที่ได้ เพราะสัญญาณหมุนตลอดเวลา ทำให้รู้สึกหงุดหงิดเวลาต้องส่งไฟล์งาน หรือมีคนอื่นส่งลิงก์มาให้แต่เปิดไม่ได้ เชื่อว่า เป็นเพราะการที่ตลาดมือถือไม่มีคู่แข่ง หลังจากการควบรวม TRUE-DTAC ทำให้คุณภาพการให้บริการไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภค หากดีขึ้นจริงต้องทำให้ค่าบริการถูกลงและต้องมีคุณภาพดีขึ้นด้วย

จากเหตุทั้งหมดข้างต้น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จึงขอให้ กสทช. ศึกษาผลกระทบการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง โดยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาภายใน 15 วัน และสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หากเพิกเฉยต้องมีคำสั่งปรับทางปกครองในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือได้ว่าสำนักงาน กสทช. ละเลยต่อปัญหาของผู้บริโภคและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active