สร้างสังคมยั่งยืนกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์

กทม. จับมือ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ จัดงาน Orange Green Days 7-17 ก.ย. นี้ สร้างความตระหนัก เรียนรู้ พัฒนาเมืองสีเขียวแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในวันทำความสะอาดโลก

วันนี้ (7 ก.ย. 65 ) พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดงาน Orange Green Days ร่วมกับ แร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน (H.E. Mr. Remco Johannes van Wijngaarden) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 ก.ย. 65 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ วันทำความสะอาดโลก หรือ เวิลด์ คลีนอัพ เดย์ (World Cleanup day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ก.ย. ของทุกปี โดยหลายประเทศทั่วโลกมีการจัดกิจกรรม เพื่อรวมพลังและรณรงค์ให้ประชาคมโลกเห็นความสำคัญของการสร้างโลกให้สะอาด

พรพรหม กล่าวว่า กทม. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม Orange Green Days เรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศทั่วโลก แม้ กทม. จะมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ แต่ กทม. ก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและชาวต่างชาติใน กทม. ด้วย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ความริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ต่อกิจกรรม Orange Green Days นี้ ทุกกิจกรรมที่จะจัดขึ้นครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำเสีย การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (water as leverage) ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีแนวทางเรื่องการหมุนเวียนและนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อนำเสนอและร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการส่งเสริมเรื่องของการหมุนเวียน Holland Circular Hotspot เป็นแพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกับธุรกิจระดับโลก สถาบันความรู้ และหน่วยงานรัฐบาลในหัวข้อต่าง ๆ เช่น อาหารเกษตรหมุนเวียน การจัดการน้ำและของเสีย และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการมองมุมใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิมเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ ตัวอย่างนี้คือ CIRCO ซึ่งเป็นโครงการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำ ร่วมกับสำนักสภาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NXPO) และ Global Compact Network Thailand ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจต่างๆเป็น ‘Go Circular’ โดยใช้แนวทางการออกแบบหมุนเวียน เพื่อขยายขอบเขตและเพิ่มขีดความสามารถในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน สถานเอกอัครราชทูต จะจัดเวิร์กชอปสาธิตแนะนำวิธีการออกแบบธุรกิจของ CIRCO สำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากเนเธอร์แลนด์จะถูกนำมาเสนอให้ทุกคนได้เห็นมุมมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้จากความผิดพลาดและความสำเร็จของกันและกัน รวมถึงความพยายามและการแก้ปัญหาร่วมกันถือเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อที่จะช่วยกันกันวางแผนและจัดการเมือง

สำหรับกิจกรรม Orange Green Days ในวันที่ 7 ก.ย.65 ประกอบด้วย Green Minds Walk the talk เดินเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ/Sharing competent จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ฯ และ The Cloud โดยใช้เส้นทางเดินจากสวนป่าเบญจกิติ ผ่านสะพานเขียว สวนลุมพินี และจบเส้นทางที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ วัตถุประสงค์เพื่อหาสิ่งที่เป็นความท้าทายร่วมและสิ่งที่สามารถแบ่งปันศักยภาพ (sharing competent) เพื่อให้เกิดผลในวงกว้างหรือเร่งการร่วมกันพัฒนาเมืองการจัดประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิต (Launch of Biodiversity Photo Contest by Gijs)

วันที่ 8 ก.ย.65 การอบรม Making a Circular Shift การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในประเทศไทย โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำวิธีการออกแบบธุรกิจตามหลักสูตรการออกแบบ Circo ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกแบบหมุนเวียนที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดย CIRCO Hub ประเทศไทย ดำเนินการโดยสมาคมเครือข่าย Global Compact Network Thailand รวมถึงแบบปฏิบัติที่ดี โดยบริษัท Holland Circular Hotspot

วันที่ 12 ก.ย.65 กิจกรรม Water Dialogue:The Role of Water Systems in Urban Resilient City Planning การนําเสนอเพื่อร่วมคิดออกแบบใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ฯ กิจกรรท The Opening of Wasteland Photo Exhibition การนำเสนอโดยศิลปิน Mr.Kadir van Lohuizen ช่างภาพชาวดัตช์ ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี โดยหลังพิธีเปิดงานจะนำภาพถ่ายไปจัดแสดงบริเวณลานตะวันยิ้ม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 รวม 6 สัปดาห์

วันที่ 13 ก.ย.65 การบรรยายหัวข้อ Climate Crisis through the Lens ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC :Thailand Creative & Design Center) กิจกรรมนำผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากเนเธอร์แลนด์เยี่ยมชมพื้นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม ณ พื้นที่ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาและชายฝั่งของกรุงเทพฯ ด้วยการสำรวจพื้นที่และประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเยี่ยมชมสถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเยี่ยมชมโครงการพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งของกรุงเทพมหานครพร้อมสรุปผล รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม. ทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะเป็นหนึ่งทีมอาสาสมัครที่จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันทำความสะอาด ไปพร้อม ๆ กับอาสาสมัครอีกหลายล้านคน และจากภาครัฐบาล และองค์กรหลากหลายใน 191 ประเทศ เพื่อจัดการกับปัญหาขยะทั่วโลกและช่วยสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืน

และวันที่ 15 ก.ย.65 กิจกรรม Greening the Future กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตปทุมวันจำนวน 40 คน เพื่อร่วมกันอ่านหนังสือ Trash Hero กิจกรรม Food shopping และเก็บขยะ แยกขยะ สาธิตการทำปุ๋ย ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ฯ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active