กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างกฎกระทรวงสำมะโนการเกษตร

เป้าหมายเพื่อเก็บรวบรวม วางแผน สำรวจ ประเมินผลการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคการเกษตร ชี้เป็น 1 ใน 8 วิสัยทัศน์นายกฯ สู่รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

วันนี้ (6 พ.ค. 2567) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งที่มีอยู่ในทะเบียนเกษตรกรและนอกทะเบียนเกษตรกร รัฐบาล โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ดศ.) จึงได้จัดทำร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. …. ขึ้น
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวมีอายุ 10 ปี และกำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตร เพื่อใช้สำหรับการวางแผนกำหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา

title
รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

การทำสำมะโนการเกษตรเสมือนเป็นการฉายภาพนิ่ง แสดงให้เห็นลักษณะการทำการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสำมะโน โดยที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำมาแล้ว 6 ครั้ง และปัจจุบันครบกำหนดเวลาการจัดทำสำมะโนการเกษตรครั้งต่อไปแล้วจึงต้องออกร่างกฎกระทรวงนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ อาทิ วิเคราะห์และประมวล GDP รวมถึงใช้วิเคราะห์สถานการณ์ SMEs ในธุรกิจด้านการเกษตร และใช้อ้างอิงเพื่อกำหนดนโยบายด้านการเกษตร

“1 ใน 8 วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่สำคัญและถือเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก (Agriculture and Food Hub) ซึ่งการทำสำมะโนการเกษตรถือเป็นการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่เกษตรกรรมยั่งยืน สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการใช้และทันสมัย และยังถือเป็นช่องทางให้เกษตรกรสามารถสะท้อนปัญหา และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพในอนาคตอีกด้วย” รองโฆษกฯ รัดเกล้า กล่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active