กทม. แนะนำเว็บไซต์ “Thailand Learning” เสริมการศึกษาช่วงเรียนออนไลน์

สำนักการศึกษา กทม. เผย ใช้หลัก 4 ON จัดการศึกษาช่วงโควิด-19 จับมือ มูลนิธิเอเชีย–สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ใช้งานเว็บไซต์ Thailand Learning หวังใช้เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษาบนโลกออนไลน์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2563 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักการศึกษาฯ ได้มีนโยบายการเรียนการสอนนักเรียนสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คือใช้หลัก 4 ON ประกอบด้วย

1) Online เรียนผ่านทางสื่อต่าง ๆ

2) On School Line เรียนผ่านทางไลน์กลุ่มของโรงเรียน

3) On Hand มีเอกสารส่งไปให้ผู้ปกครองหรือมารับไปให้บุตรหลาน แล้วส่งกลับมาที่โรงเรียน

4) On Site เดินทางมาเรียนด้วยตนเอง

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ กล่าวว่า ในปี 2563 สามารถจัดการเรียนรู้ได้เพียงรูปแบบเดียว คือสลับวันเรียน แต่ในปี 2564 สามารถจัดการเรียนรู้ได้ 2 รูปแบบ คือ Online และ On School Line โดยสำนักการศึกษาฯ ได้สนับสนุนในเรื่องอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน ซึ่งเดิมมีให้อยู่แล้วแต่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ แต่ช่วงต้องเรียน Online 100 % มีไม่เพียงพอ เนื่องจากครูต้องใช้สอนหลายห้อง จึงได้เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและให้แนวทางกับโรงเรียนเรื่องการเพิ่มจุดรับส่งกระจายสัญญาณให้เสถียรมากขึ้น รวมถึงช่องทางการเบิกจ่ายเงินในส่วนนี้     

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมโครงกาThailand Learning คือใช้งานเว็บไซต์ www.thailandlearning.org เป็นเว็บพอร์ทัลรวบรวมแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่จัดทำโดยมูลนิธิเอเชียฯ ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เกิดขึ้นจากความต้องการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการทำงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งสำนักการศึกษาฯ ได้ร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง คัดเลือกโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในโครงการฯ เนื่องจากเห็นว่าสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้นำเอา Thailand Learning เข้ามาจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนได้รู้จักช่องทางในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เกิดความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้

“เมื่อจบโครงการฯ ไปแล้วก็ยังมีการใช้อยู่ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจนได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เดินทางเข้ามาขอดูงาน นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้จัดทำโครงการฯ จึงขอแนะนำโครงการนี้ให้กับครูและนักเรียนทุกท่าน เพราะมีประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การศึกษาได้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงที่ไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ ในด้านของคุณครูได้ทำให้มีการพัฒนา เข้าถึง และมี Skill ทางด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ส่วนนักเรียนก็ได้รับความรู้เป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาที่อยู่ภายในนั้นมีคุณภาพ ผ่านการพิจารณาจากนักวิชาการมาแล้ว”

ด้าน รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและวิจัย มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย กล่าวว่า www.thailandlearning.org จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาที่หลากหลายจากทั่วโลก เหมาะสำหรับนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ มีทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำคัญคือสามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ภายในแบ่งเป็น 3 เมนู คือ

1)เรียนรู้ รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาไทยและต่างประเทศ แยกตามสาขาวิชา อาทิ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

2)ทัศนศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้จากทั่วโลกผ่านหน้าจอ หรือ Virtual tour ที่สามารถให้ความรู้นักเรียนได้มากกว่าในตำรา

3)เครื่องมือ เป็นการแนะนำเครื่องมือสำหรับสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถร่วมทำแบบทดสอบที่เหมาะสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม