ชี้แจง กรณีความผิดพลาดในการสัมภาษณ์แหล่งข่าว ช่วงพลิกปมข่าว

คำชี้แจง กรณีความผิดพลาดในการสัมภาษณ์แหล่งข่าว ช่วงพลิกปมข่าว ในข่าวค่ำมิติใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

จากกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกองบรรณาธิการพลิกปมข่าว ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยปรากฏความผิดพลาด 2 ข้อ ดังนี้

1. การนำเสียงสนทนาของแหล่งข่าว คือ ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาใช้ประกอบในข่าวโดยไม่ได้แจ้งแหล่งข่าวให้ทราบก่อนว่าได้มีการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ แม้ในภายหลังจะได้มีการส่งข้อความแจ้งให้ทราบและขออนุญาตใช้ประกอบข่าวในวันดังกล่าว แต่ก็นับเป็นการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอตามมาตรฐานการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

2. การนำเสนอชื่อและนามสกุลของแหล่งข่าวข้างต้นผิดพลาด พร้อมกับนำภาพประกอบมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน

กองบรรณาธิการพลิกปมข่าว ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ขออภัยและยอมรับความผิดพลาดดังกล่าว ทั้งการไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้แหล่งข่าวทราบว่ามีการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ระหว่างการพูดคุย และความผิดพลาดในการนำเสนอชื่อและนามสกุลของแหล่งข่าว รวมถึงการนำภาพประกอบมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแหล่งข่าวและมติชนออนไลน์

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการพลิกปมข่าว ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานมีแนวทางตามข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ข้อ

1. แนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

  • ข้อ 10.3 ระบุว่า แม้เป็นที่เข้าใจกันว่า ถ้าบุคคลที่ตกเป็นข่าว รวมทั้งบุคคลอื่นที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าว ยินยอมให้บันทึกเทปการสัมภาษณ์หรือตอบรับเข้าร่วมรายการ สามารถอนุโลมว่า เป็นการยินยอมให้มีการผลิตเพื่อเผยแพร่ออกอากาศ อย่างไรก็ดี ผู้ปฏิบัติงานควรแจ้งผู้ที่ให้ข้อมูล ความคิดเห็น หรือ ผู้ร่วมรายการให้เข้าใจ ยินยอม และยอมรับว่า สิ่งที่พูดหรือให้ความเห็นใด ๆ อาจถูกนำไปออกอากาศ และอาจส่งผลกระทบตามมา สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานควรดำเนินการคือ บันทึกภาพและเสียงที่กล่าวยินยอม/อนุญาต หรือ ในบางกรณีอาจต้องให้แสดงการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเก็บไว้ยืนยันภายหลัง

2. จริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552

  • ข้อ 10.6 ระบุว่า ก่อนออกอากาศเทปเสียงการพูดคุย หรือการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทุกเรื่อง หากเป็นการบันทึกแบบลับผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการผลิตรายการ ต้องแจ้งขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์หรือเจ้าของเสียงก่อน

ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ได้ทบทวนความผิดพลาดพบว่า แม้จะเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ก็เป็นผลจากกระบวนการทำงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รัดกุมและไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นซ้ำอีก

จึงขอน้อมรับความผิดพลาดและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2 ธันวาคม 2564

จริยธรรมสื่อมวลชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active