อิทธิพลพายุ ส่งผลเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังลำน้ำชี เสียหายหนัก จังหวัดเร่งหาแนวทางเยียวยาผลกระทบ

พายุส่งผลให้มวลน้ำขนาดใหญ่ไหลทะลักผ่านลำน้ำชี ปลาในกระชังน็อกน้ำตายจำนวนมาก สร้างความเสียหายหนักแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขณะนี้กรมประมงยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกลชิด และพบเกษตรกรที่ทำการประมงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง อย่างเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังที่ลำน้ำชี ขณะนี้เสียหายไปแล้วหลายร้อยกระชัง เพื่อเป็นการแก้ปัญหา จึงประสานสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทำประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ (เขื่อนลำปาว) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดเรือลำเลียงปลาที่สามารถจำหน่ายได้ และปลาที่เน่าเสียขึ้นฝั่ง รวมทั้งหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

ซึ่งปัจจุบันสามารถสรุปยอดความเสียหายได้รวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 42 ราย กระชังที่ได้รับความเสียหาย 972 กระชัง ปริมาณผลผลิตปลานิลที่เสียหายประมาณ 300 ตัน

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคามได้สำรวจข้อมูลด้านการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในพื้นที่พบว่า มีการเลี้ยงใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การเลี้ยงแบบทำสัญญากับฟาร์มเอกชนโดยเกษตรกรจะต้องซื้อลูกพันธุ์และอาหารปลาจากฟาร์มเอกชน เมื่อผลผลิตได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ ฟาร์มเอกชนจะรับซื้อคืน ตามราคาของตลาดและฟาร์มเอกชนจะให้ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งมีเกษตรกรทำการเลี้ยงลักษณะเช่นนี้ จำนวนถึง 30 ราย และ 2. เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงอิสระ โดยเป็นการเลี้ยงแบบจัดซื้อลูกพันธุ์และอาหารปลา รวมถึงจัดหาตลาดด้วยตนเอง


สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้จัดประชุมหารือกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และตัวแทนฟาร์มเอกชน 3 คน ที่ทำสัญญากับผู้เลี้ยงปลาในกระชังลำน้ำชี โดยชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆโดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กับกรมประมง สามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานกรมประมงภายในจังหวัด ซึ่งจะได้รับพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

นอกจากนี้ จะยังส่งเสริมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ และจะมีการหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือจากฟาร์มเอกชนที่ทำสัญญากับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ซึ่งขณะนี้ ตัวแทนฟาร์มเอกชนยินดีจะให้ความช่วยเหลือปัจจัยการผลิตด้านอาหาร โดยจะให้เครดิตค่าอาหารปลาตลอดการเลี้ยงในรอบต่อไป ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาพึงพอใจในการช่วยเหลือเบื้องต้น


​​​​​​​​​​​​อย่างไรก็ตาม หลังสถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคามก็จะเร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือและชดเชยเยียวยาเกษตรกร ตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์