ติดอาวุธทางปัญญา ก่อนก้าวสู่สนามเลือกตั้ง อบต.

สถาบันพระปกเกล้า จัดหลักสูตรพัฒนาความพร้อม สู่การเป็นนายก อบต. และ ส.อบต. จัดวิทยากรอบรมด้านท้องถิ่นและการเลือกตั้ง

วันนี้ (8 ต.ค. 2564) วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดหลักสูตรการพัฒนาความพร้อม สู่การเป็นนายก และสมาชิกสภา อบต. มืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ บรรยายโดยวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมตอบทุกข้อสงสัย

ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกของสถาบันพระปกเกล้า ที่จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ถือเป็นการนำร่องในเชิงเนื้อหาสาระ เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้บริหารท้องถิ่นว่าควรมีความรู้ และความเข้าใจในระบบการเมืองการปกครอง รวมถึงหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง

“สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันที่ส่งเสริมการเมืองการปกครอง จึงต้องทำให้ผู้ที่อยากเข้ามาทำงานการเมือง ได้ทราบหลักการสำคัญในการปกครอง เพื่อไปเสริมสร้างให้การเมืองในระดับท้องถิ่นดีขึ้นกว่าเดิม”

ศ.วุฒิสาร กล่าวว่า อบต.ในวันนี้ต่างจากเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมามาก เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง และผู้นำในองค์กร โดยเฉพาะด้านคุณสมบัติของคนที่เข้าไปเป็น นายก อบต. จะพบว่ามีการศึกษาสูงขึ้น และในเชิงโครงสร้าง มีระบบการทำงานที่ดีขึ้น แยกชัดเจนในฝ่ายบริหาร และฝ่ายราชการ แต่ความท้าทายที่เพิ่มขึ้น คือ ความคาดหวังของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของ อบต. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

ศ.วุฒิสาร ตันไชย

‘ความท้าทายของการกระจายอำนาจ’ เป็นสิ่งหนึ่งที่ ศ.วุฒิสาร กล่าวในการอบรมว่า ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าการกระจายอำนาจยังย่ำอยู่กับที่ ไม่มีทิศทางใหม่ว่าจะเติบโตไปอย่างไร เนื่องจากรัฐธรรมนูญของประเทศไม่เอื้อต่อการกระจายอำนาจ โดยอำนาจส่วนใหญ่ยังผูกไว้กับรัฐบาลส่วนกลาง ท้องถิ่นขาดอิสระในการทำงาน และยังไม่สามารถแยกได้ชัดเจนระหว่างราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

นอกจากนั้น ความคาดหวังและความต้องการของประชาชนสูงมากขึ้น ขณะที่ในแง่งบประมาณกลับมีน้อยลง โดยเฉพาะด้าน ‘รายได้’ เพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจและโรคระบาด อีกทั้งส่วนใหญ่ยังจะเป็นงบประมาณประจำ แต่งบประมาณในส่วนลงทุนยังน้อยมาก ปัญหาที่ตามมาคือ ต้องคืนงานที่ถ่ายโอนมาให้ท้องถิ่น กลับไปสู่ส่วนกลาง เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดูแล

ภายในหลักสูตรยังประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากรหลากหลายด้าน ได้แก่ รศ.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายเรื่อง “อบต.ในบริบทการพัฒนา สร้างสรรค์อย่างไร ให้ตรงใจประชาชน” ซึ่งเป็นการนำเสนอตัวอย่างโครงการบริการสาธารณะโดยท้องถิ่น และโครงสร้างการบริหารงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ด้าน ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย์ ผอ.สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Do and Don’t รับรู้และเข้าใจ เลือกตั้งไม่ผิดกติกา” ซึ่งถือเป็นกฎสำคัญที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งควรรับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และอาจถูกตัดสิทธิในทางการเมืองได้

และสุดท้ายคือ การบรรยายในหัวข้อ “สำรวจตน ตรวจความพร้อม กับตำแหน่งนายกและสมาชิกสภา” โดย กิริณี จาระนุ่น ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในแง่ของการทำหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงต่อกรจัดทำบริการสาธารณะ อนุมัติ อนุญาต ขั้นตอนทางราชการต่าง ๆ ว่าจะทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย และความพร้อมทางด้านกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่ตั้งใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกสภา อบต. ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 รวมถึงผู้ทำงานในแวดวงการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนก้าวเข้าสู่สนามเลือกตั้งในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้