13-15 ม.ค. กทม. เตรียมรับมือฝุ่นหนัก

คพ. เตือน โดยเฉพาะกรุงธนเหนือ กทม. เหนือ-ใต้ และ กทม. กลาง-ตะวันออก ชี้ ปัจจัยทางสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายฝุ่น

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยแบบจำลอง WRF-chem ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ 7.00 น. ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

13 ม.ค. 2564

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวมในพื้นที่ กทม. และจังหวัดในปริมณฑลมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 12 ม.ค. 2564 แต่โดยรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีเพียงบางพื้นที่บริเวณกรุงธนเหนือ/ใต้ และบางพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวัง

14 ม.ค. 2564

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาพรวมในพื้นที่ กทม. มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 13 ม.ค. 2564 และในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และอาจจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพในบางพื้นที่ โดยพื้นที่ที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ กรุงธนเหนือ/ใต้ กรุงเทพกลาง/เหนือ และบางส่วนในกรุงเทพตะวันออก สำหรับจังหวัดในปริมณฑลภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง แต่มีหลายพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และบางพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวัง

15 ม.ค. 2564

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวมในพื้นที่ กทม. มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 14 ม.ค. 2564 และอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ของ กทม. โดยพื้นที่ที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวังอย่างยิ่ง ได้แก่ กรุงธนเหนือ กรุงเทพเหนือ/ใต้ และกรุงเทพกลาง/ตะวันออก สำหรับจังหวัดในปริมณฑลภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ ได้แก่ หลายพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวัง

สรุปในช่วง 72 ชม. ล่วงหน้าภาพรวม กทม. และปริมลฑลอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่

โดยระหว่างวันที่ 14 – 15 ม.ค. 2564 คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. และจังหวัดปริมลฑลหลายพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในวันที่ 15 ม.ค. พบว่าแนวโน้มของฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ครอบคลุมของ กทม.

โดยพื้นที่ที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวังอย่างยิ่ง ได้แก่ กรุงธนเหนือ กรุงเทพเหนือ/ใต้ และกรุงเทพกลาง/ตะวันออก สำหรับในวันที่ 13 ม.ค. 2564 คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อาจจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพในบางพื้นที่ คือ บริเวณกรุงธนเหนือ/ใต้ และจังหวัดสมุทรปราการ

ปัจจัยทางสภาพอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 13-15 ม.ค. 2564 มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการระบายฝุ่นของพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง อีกทั้งความเร็วลมในแนวระนาบจะต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับพลังงานไหลเวียนในการยกตัวที่ต่ำมาก ค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ลดต่ำลง และสภาพอากาศที่นิ่ง/จมตัว ส่งผลให้ช่วงวันดังกล่าว มีแนวโน้มที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจจะสูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลอง WRF-chem

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว