มท.สั่งด่วน วางแนวปฏิบัติ “จังหวัด”

ทุกพื้นที่ต้องกวดขันไม่ให้มีบ่อนพนัน ให้อำนาจผู้ว่าฯ สั่งปิดสถานบริการ ร้านอาหารอาจกำหนดเวลาห้ามนั่ง แต่ต้องอยู่ระหว่าง 3 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่อนหนังสือด่วน (ลงวันที่ 4 ม.ค. 2564) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งกรอบการปฏิบัติตาม 8 ข้อกำหนด เพื่อให้จังหวัดและกรุงเทพฯ ถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

มาตรการสำหรับทุกพื้นที่สถานการณ์

1. เน้นย้ำการขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ ประกอบด้วย การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า/อนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ

2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนกแก่ประชาชนเพื่อให้ความร่วมมือกรณีทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ขอให้กักตัวเอง 14 วัน หากผิดปกติให้พบแพทย์

3. นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กวดขันไม่ให้มีบ่อนพนันในพื้นที่ไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด

มาตรการสำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นใดที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณากำหนดมาตรการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน การจัดสถานที่ จัดให้มีระบบบันทึกผู้ใช้บริการโดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ในกรณีพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงและจำเป็นต้องกำหนดเวลาห้ามนั่งบริโภคในร้าน ให้กำหนดเวลาระหว่าง 21.00-06.00 น.

3. การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ โดยให้บูรณาการหน่วยงานตั้งด่านตรวจในพื้นที่รอยต่อระหว่างภายในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และรอยต่อระหว่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับพื้นที่ควบคุม

4. กรณีจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ให้พิจารณาเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ และการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดการต่อต้าน

5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติดูแลผู้ใช้แรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active