ไม่ปักธงสร้าง “เขื่อน” ในเจ้าพระยาเดลต้า 2040

ปธ.คกก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อม ยืนยัน ไม่มีบลูพริ้นท์ ไม่มีโครงการใหญ่ เป็นเพียงกรอบแนวคิดชวนคนมาช่วยคิดถึงอนาคต

วันนี้ (2 ก.ย. 2563) ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ความจำเป็นที่จะต้องวางแผนเจ้าพระยาเดลต้า 2040 มีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ

ปัจจัยภายในมีเรื่องความเหลื่อมล้ำ โครงสร้างประชากรที่จะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งต่อเนื่องเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการและการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี

ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีของคน เงินทุน ข่าวสาร และเทคโนโลยี ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจที่ย้ายมาเอเซียและการรวมกลุ่มของเศรษฐกิจในภูมิภาค การแย่งชิงแรงงานและเงินทุนจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และภาวะโลกร้อนและสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน

ประเด็นเจ้าพระยาเดลต้า 2040 เป็นหนึ่งใน 14 เรื่องที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 โดยในนั้นยังมีทั้งเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่สีเขียว เศรษฐกิจฐานรากสีเขียว พลังงานสีเขียว ขยะ และปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเจ้าพระยาเดลต้ามีอยู่หลายส่วน อยู่ในส่วนความมั่นคงน้ำที่จะมองภาพใหญ่ทั้ง Water security และ Productivity โดยยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เดลต้า 2040 เป็น Area base ในแผนแม่บทปี 2561-2565 มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ สทนช. และต้องปรับหลายอย่าง

ส่วนที่มีข้อกังวลว่า จะมีการนำโครงการเก่าที่ถูกคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นเข้าไปอยู่ในเจ้าพระยาเดลต้าด้วยหรือไม่ ยืนยันว่า เจ้าพระยาเดลต้าเริ่มจากศูนย์จริง ๆ และยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช้หน่วยงานปฏิบัติ แต่เป็นการชวนคุยถึงแผนระยะยาว และยังทำงานเป็น Area Base ในส่วนของพื้นที่ท้ายน้ำ ไม่ได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ขัดแย้งด้านบน

“ให้ความสบายใจว่า โครงการเขื่อนไม่ได้อยู่ในนี้ เดลต้าเป็นเพียงกรอบแนวคิดที่ชวนให้คนมาช่วยกันคิดถึงอนาคตของประเทศ ไม่มีบลูพริ้นท์ ไม่มีโครงการใหญ่ ๆ อย่างสะเอียบ ชาวบ้านสบายใจได้ว่าไม่ได้เกี่ยว และหวังว่าข้อมูลจากวันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินต่อ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว