ก้าวไกล ย้ำจุดยืน เสนอร่าง รธน. ใหม่ทั้งฉบับ

แจงเหตุผลคิดต่างพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพราะแก้ไม่ครอบคลุม ไม่แก้ปัญหาประเทศ ชี้ การแก้ รธน. ห้ามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอยู่แล้ว

ตั้ง สสร. – ปิดสวิตช์ สว. – ล้างคำสั่ง คสช.

พรรคก้าวไกล ประกาศจุดยืนและข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ 3 ข้อ เสนอตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับ, ปิดสวิตช์ สว. ด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 269-272 และยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม.279 เพื่อยกเลิกการรับรองให้ประกาศคำสั่ง คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมาย

ในส่วนของ สสร. เสนอให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่จำกัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง จะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหาฉันทามติร่วมกันได้ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน

โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปแล้วหนึ่งฉบับ เพื่อแก้ไข ม.256 ให้มีการตั้ง สสร. แต่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย เนื่องจากไปกำหนดไว้ว่า ห้าม สสร. แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2 โดยพรรคก้าวไกลเห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าวยิ่งไปสร้างความเข้าใจผิดในสังคม เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีการแก้ไขบทบัญญัติในหมวด 1 และ 2 มาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแต่อย่างใด

นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของไทยมีการจำกัดขอบเขตอยู่แล้วว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือรูปแบบของรัฐ ได้

สำหรับการยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกบทเฉพาะกาล ม.269-272 เป็นสิ่งที่ต้องผลักดันในลำดับถัดไปให้ทันในสมัยประชุมนี้ เพราะ สว. 250 คนที่ คสช. แต่งตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร หากสามารถยกเลิกอำนาจของ สว. ในการเลือกนายกฯ ได้ ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ สสร. จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จ

รวมถึงเสนอให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ม.279 เพื่อมิให้มีการรับรองประกาศ-คำสั่ง คสช. และการกระทำที่เกี่ยวเนื่อง ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองตรวจสอบประกาศ-คำสั่ง คสช. และการกระทำที่เกี่ยวเนื่องได้

โดยระบุในช่วงท้ายว่า การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของบทเฉพาะกาล จำเป็นต้องใช้เสียง 1 ใน 5 ของ สส. ที่มีอยู่ ซึ่งเท่ากับ 98 เสียง ปัจจุบันพรรคก้าวไกลมี สส. อยู่เพียง 54 เสียง โดยพรรคก้าวไกลจะพยายามขอเสียงจากพรรคการเมืองอื่นให้ได้ทันภายในสมัยประชุมนี้

พรรคร่วมรัฐบาลแก้ รธน. ด้วย ยกเว้นหมวด 1 – 2

นอกจากท่าทีของพรรคฝ่ายค้านต่อการแก้รัฐธรรมนูญ ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลก็มีมติสนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา 256 เสนอให้มี สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอให้รัฐสภาพิจารณารับรอง

แต่พรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวด 1 และ หมวด 2 อันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าจะธำรงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active