เมื่อท้องไม่พร้อม ก็มีสถานบริการยุติตั้งครรภ์ถูกกฎหมาย

International Safe Abortion Day
ทำแท้งปลอดภัยและถูกกฎหมาย

28 กันยายน ถูกกำหนดให้เป็น วันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล (International Safe Abortion Day) สำหรับประเทศไทย เพิ่งจะครบ 1 ปี ที่กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเรื่องการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่น ๆ เอื้อประโยชน์ให้หญิงตั้งครรภ์สามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัย

แต่ปัจจุบัน กลุ่มทำทาง เครือข่ายภาคประชาชน ที่ขับเคลื่อนประเด็นยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัย พบว่า มีสถานบริการฯ ประมาณ 110 แห่ง เท่านั้น และไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด มีเงื่อนไขในการให้บริการที่กำหนดขึ้นเอง ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียง 26 แห่งเท่านั้น ที่ยินยอมเปิดเผยรายชื่อกับเว็บไซต์ RSATHAI โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งเกือบทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 3,000 บาท และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ยังระบุว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถระมัดระวังสถานบริการอื่น ๆ แอบอ้างว่าเป็นสถานบริการที่ได้รับการรับรองหรือขายยาทำแท้งผ่านเว็บไซต์อีกด้วย

ท้องไม่พร้อม

ภาคเหนือ 

คลินิกเวชกรรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เชียงราย

อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 4,900 บาท รวมอัลตราซาวด์

โทร. 053-711-475

คลินิกเวชกรรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เชียงใหม่

อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 5,000 บาท รวมอัลตราซาวด์

โทร. 053-277-805 ถึง 6

คลินิก สวท.เวชกรรม เชียงราย

อายุครรภ์ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ 4,900 บาท 

โทร. 053-713-090

คลินิก สวท. เวชกรรม ลำปาง

อายุครรภ์ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ 4,500 บาท

โทร. 054-209-577

คลินิก สวท. เวชกรรม เชียงใหม่

อายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ 4,500 บาท  

โทร. 053-249-406

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลินิกเวชกรรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) นครราชสีมา

อายุครรภ์ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ 4,810 บาท

โทร. 044-255-361

คลินิก สวท. เวชกรรม อุบลราชธานี

อายุครรภ์ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ 4,100 บาท  

โทร. 045-243-380

คลินิก สวท. เวชกรรม ขอนแก่น

อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 3,500 บาท

โทร. 043-223-627 

คลินิกหมอโสภณ สุรินทร์

อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 2,500 บาท

โทร. 063-832-8597 

คลินิกนายแพทย์วรชาติ นครราชสีมา

อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ *ค่าใช้จ่ายไม่เปิดเผย

โทร. 087-419-4556

คลินิกหมอศศิธร ร้อยเอ็ด

อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 5,000 บาท รวมอัลตราซาวด์ *ต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครอง

โทร. 091-056-9525

คลินิกนายแพทย์ธัชชัย บุรีรัมย์

อายุครรภ์ไม่เกิน 14 สัปดาห์ 3,500 บาท รวมอัลตราซาวด์

โทร. 087-220-9699

ภาคกลาง

คลินิกเวชกรรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) กรุงเทพฯ

อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 4,900 บาท รวมอัลตราซาวด์

โทร. 02-229-5803 ถึง 5 ต่อ 250, 251

คลินิก สวท. เวชกรรม ปิ่นเกล้า

อายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ 4,500 บาท รวมอัลตราซาวด์

โทร. 02-433-9077

คลินิก สวท. เวชกรรม บางเขน

อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 4,500 บาท *ต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครอง

โทร 02-941-2320

คลินิกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลคลองตัน

อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ 5,200 บาท

โทร. 02-319-2101 ถึง 5 ต่อ 151

คลินิกนายแพทย์ธนิต นครสวรรค์

อายุครรภ์ไม่เกิน 8 สัปดาห์ 5,000 บาท

โทร. 084-576-8359

ภาคตะวันออก

คลินิกเวชกรรมชุมชน พัทยา

อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 5,500 บาท *ต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครอง

โทร. 038-428-386

ภาคตะวันตก

คลินิกเวชกรรมศรีสมัยการแพทย์ หัวหิน

อายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์ 1,600 บาท *ต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครอง

โทร. 032-511-193

คลินิกนายแพทย์อารัมภ์ ประจวบคีรีขันธ์

อายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์ 4,000 บาท รวมอัลตราซาวด์ *ต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครอง

โทร. 062-164-9950

คลินิกเวชกรรมหมอวิเชียร เพชรบุรี

อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 5,000 รวมอัลตราซาวด์ *ต่ำกว่า 16 ปี ต้องมีผู้ปกครอง

โทร. 032-415-799

ภาคใต้

คลินิก สวท. เวชกรรม หาดใหญ่

อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 4,500 บาท

โทร. 074-252-691 

คลินิก สวท. เวชกรรม ภูเก็ต

อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ 4,500 บาท

โทร. 085-585-9580

คลินิกหมอธานินท์ นครศรีธรรมราช

อายุครรภ์ไม่เกิน 10 สัปดาห์ 4,500 บาท รวมอัลตราซาวด์

โทร. 081-538-6801

คลินิกกอบกุลการแพทย์ ชุมพร

อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 3,000 บาท ใช้สิทธิบัตรทอง/ประกันสังคมได้

โทร. 077-511-101

คลินิกชุมพรรวมแพทย์ อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 5,500 บาท

โทร. 077-506-022

โดยสามารถขอคำปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม และยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ได้ที่

  1. สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 หรือเพจเฟซบุ๊ก 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม
  2. เว็บไซต์ของเครือข่ายส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย RSATHAI
  3. กลุ่มทำทาง Line @tamtang

ยังมีสถานบริการฯ ที่ไม่พร้อมเปิดเผย เหตุ นโยบายสาธารณสุขไม่ชัดเจน

สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศสาธารณสุข หรือไม่สะดวกเปิดเผยรายชื่อ กลุ่มทำทาง สะท้อนว่า มาจากนโยบายสั่งการที่ไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเข้าไม่ถึงข้อมูลการทำแท้งที่ปลอดภัย เข้าไม่ถึงข้อมูลสถานบริการ ข้อมูลสิทธิในการได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มากไปกว่านั้น หลายคนที่ทราบว่ามีการแก้ไขกฎหมายแล้ว แต่เมื่อไปรับบริการกลับถูกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐปฏิเสธ ไม่ให้บริการ ถูกตำหนิ ดูหมิ่นศักดิ์ศรี ประจานให้อับอาย หรือถูกปฏิเสธการส่งต่อไปรับบริการยังสถานบริการที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ทั้งที่กฎหมายกำหนดว่าหากไม่ให้บริการต้องส่งต่อ เฉพาะปี 2565 ยังมีผู้หญิงที่เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง 4 ราย จากผู้ที่เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์จนถึงคลอดทั้งหมด 129 ราย

“หลายจังหวัด มีเพียงของเอกชนเท่านั้นที่ให้บริการ ทำให้ผู้หญิงมีเพียงทางเลือกแค่ คุณต้องจ่ายเงิน 5,000 บาท ซึ่งคิดเป็น 15 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำรายวัน หรือจะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อรับบริการในจังหวัดที่ใกล้ที่สุด เหมือนกับว่าผู้หญิงไทยกำลังเล่นเกมหาสมบัติ ว่าเราจะโชคดีหรือโชคร้าย ซึ่งเราคิดว่าสถานการณ์ควรจะดีกว่านี้ได้ เพราะเรามีกฎหมาย มีงบประมาณสนับสนุน”

กลุ่มทำทาง

ทั้งนี้ นอกจากเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และภาคีเครือข่ายรวม 20 องค์กร จะได้นำเสนอข้อเสนอต่อรัฐผ่านกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ และบุคลากรที่ไม่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ โทรเวชกรรมและการแก้กฎหมาย และหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพแรงงานหญิงข้ามชาติ เมื่อเวทีเมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมาแล้ว ยังเตรียมจัดกิจกรรม “13 ปี ทำทาง” และ นิทรรศการ “เสียของผู้หญิงที่ทำแท้ง” ภายใต้งาน #BangkokAbortion2023 “ทำแท้งในแสงสว่าง” นำเสนอเรื่องราวทำแท้งทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์การให้บริการ และการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ความเชื่อเกี่ยวกับการทำแท้เพื่อยืนยันว่าเรื่องทำแท้งเป็นสิทธิสุขภาพที่พูดได้ไม่ต้องอาย ในวันที่ 30 ก.ย. 2566 ที่ KINJAI CONTEMPORARY 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์