มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง? ในงาน “Policy Forum สู่ทางออกการแก้หนี้แก้จนไทย”

“Policy Forum ทางออกแก้หนี้แก้จนไทย” วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ @BOT อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เวทีระดมข้อมูลจากงานวิจัยและประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการกว่า 30 คน

The Active สรุปเนื้อหาจาก 4 ช่วงการสนทนา ในรูปแบบ Visual Note

ปัญหาความยากจนและหนี้ครัวเรือน และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ภูมิทัศน์ปัญหาความยากจนและนโยบายแก้จนของไทย และแนวทางแก้จน โดย ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • สถานการณ์ความยากจนในระดับพื้นที่ และกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 • ภูมิทัศน์ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนฐานรากไทย และทางออกที่ยั่งยืน โดย ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER)

ถอดบทเรียนโครงการแก้จน

 • พงศ์นคร โภชากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
 • ดร.อำพล อาภาธนากร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • บัญญัติ คำบุญเหลือ บริษัท สฤก จำกัด
 • กฤษดา สมประสงค์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล


ถอดบทเรียนโครงการแก้หนี้

 • อรมนต์ จันทพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • อุมาพร แพรประเสริฐ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • เรวัต นิยมวงศ์ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย จ.จันทบุรี
 • ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ดำเนินการเสวนาโดย ธีรเดช งามเหลือ


หนี้
หนี้

Roundtable discussion: สู่ปฏิบัติการทางนโยบายแก้หนี้ แก้ความยากจน

 • รสสุคนธ์ งามจั่นศรี กรณีศึกษาปัญหาหนี้เกษตรกร
 • วิมล ถวิลพงษ์ กรณีศึกษาปัญหาหนี้คนจนเมือง
 • พรลภัส รุ่งหัวไผ่ กรณีศึกษาปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
 • สงเมือง มูลมาตร กรณีศึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ
 • เกรียงไกร กัลหะรัตน์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการอิสระ ธนาคารออมสิน
 • โสวัฒน์ อยู่คงดี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • ดร.ขจร ธนะแพสย์ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
 • เชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อัยการอาวุโส อดีตรองอัยการสูงสุด
 • อาจิน จุ้งลก มูลนิธิสุภา วงค์เสนา เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้
 • สมจิต คงทน มูลนิธิชีวิตไท
 • วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • สุรพล โอภาสเสถียร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • ภูมิ วิสิฐนรภัทร บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด
 • ดร.จิตเกษม พรประพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนตลอดการเสวนา

ดำเนินการเสวนาโดย ณาตยา แวววีรคุปต์ และ ธวัช มณีผ่อง

Author

Alternative Text
VISUAL NOTE TAKER

ลลิตา วิจิตอมรวงษ์

เปลี่ยนเนื้อหาเข้าใจยาก ให้เป็นภาพเข้าใจง่าย เจ้าของเพจ Mis.lalita รักธรรมชาติ และชอบฟังเพลง