ไม่มีใครถูกหรือผิดเสมอ

แม้เชื่อว่าสังคมควรมีความแตกต่างหลากหลาย ความต่างเป็นสิ่งสวยงาม และนำมาสู่สิ่งสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขณะเดียวกันความต่างก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ แต่ “วริทธิ์ ชูวารี” ก็มองว่าในยุคสมัยหนึ่งความแตกต่างถูกขีดเส้นด้วยเส้นแบ่งของอายุ ไม่เพียงเท่านั้น เพราะทัศนคติว่า “ตัวเองถูกและคนอื่นผิดเสมอ” อาจทำให้หลายครั้งคนเห็นต่าง ไม่สามารถคุยกันได้

แต่หากเปิดใจทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีอคติ สังคมก็จะไปข้างหน้าต่อได้

.

📌 อ่านบทสัมภาษณ์ “คนรุ่นผม กลายเป็นสลิ่ม…” https://theactive.net/read/waritc-interview/
.
.
ฟัง “คนต่าง”
ฟัง “ความต่าง”
The Listening

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม