SAFE ZONE ครอบครัว ลบมายาคติต่าง Gen

“ไม่มีใครอยากหนีออกจากบ้าน…”

.

แต่ความเห็นต่างทางการเมือง อาชีพ และความฝัน ของคนระหว่าง Generations ทำให้เยาวชนบางคน รู้สึกว่า “บ้าน” ไม่ใช่ “พื้นที่ปลอดภัย”

.

The Active เปิดใจเยาวชนหญิงที่ตัดสินใจออกจากบ้าน ชวนผู้ใหญ่ฟังเสียงสะท้อนเยาวชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
VIDEO EDITOR

NapatN