Public Forum: โควิด-19 ระลอกใหม่ ‘พื้นที่’ จะมีส่วนร่วมอย่างไร?

(29 ก.ย. 63) โควิด-19 ระลอกใหม่ ‘พื้นที่’ จะมีส่วนร่วมอย่างไร?
.
ชวนติดตามมุมมองและบทบาทของภาคประชาชนนอกระบบสาธารณสุข ก่อนโควิด-19 ระลอกใหม่จะมาถึง
.
จังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ฯลฯ ของแต่ละพื้นที่จะช่วยรุกและรับมือการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างไร?
.
• นพ.สำเริง แหยงกระโทก | ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
• กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
• นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ | รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• ปฏิภาณ จุมผา | รอง ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
• นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง | ผู้อำนวยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
• ณาตยา แวววีรคุปต์ | ดำเนินรายการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active