“ไร่ส้มวิทยา” พื้นที่การศึกษาของ “ครู” ผู้หวังสร้างการเปลี่ยนแปลง

“ความเป็นครูก็ดี ในฐานะที่เด็กเคารพ แต่ผมมองตัวเองเป็นครอบครัวของเขา ถึงแม้เด็กเราจะเป็นเด็กชายขอบของการพัฒนา พวกเขาก็ควรได้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาที่ไปด้วยกันได้ทั้งระบบ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

.

The Active ชวนรู้จัก ‘ครูสายลม – พลวัฒน์ ล้วนศรี’ ครูนอกระบบจากศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผู้เชื่อว่าการศึกษาเปลี่ยนแปลงเด็กคนหนึ่งได้ เลยพยายามทำงานกับกลุ่มเคลื่อนย้ายที่เสี่ยงหลุดระบบด้วยความหวังว่า เด็กชายขอบการพัฒนาจะได้รับการศึกษาไปต่อยอดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม