Stand up for ชายหาดทั่วไทย รวมทางเลือกปกป้องชายฝั่ง

หาดทรายสวย ๆ ของทะเลไทยเหลือน้อยลงทุกทีเพราะ #การกัดเซาะชายฝั่ง ! จากการพัฒนาที่รบกวนระบบนิเวศ และการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทาง

.

ถึงเวลาแล้วที่เราจะ Stan up for #Saveชายหาดทะเลไทย ด้วยการร่วมพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด

.

‘พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า’ ชวนดูทางเลือกการพัฒนาหาดทราย พร้อม ๆ กับแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เราทุกคนมีสิทธิเลือกเพื่อให้ยังมีหาดทรายสวย ๆ โอบล้อมทะเลของเราไว้

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม