แก้ปัญหาขาดแคลนพืชพันธุ์

จากปัญหาเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีที่ใช้ในการเพาะปลูก และซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอกชนในราคาค่อนข้างสูง . กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดจุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ขึ้น เพื่อให้เข้าถึงพืชพันธุ์ดี โดยการใช้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ ทั่วประเทศไทย

.

เกษตรกรกระทบโควิด-19 ขาดพันธุ์พืช แหล่งอาหาร อยากทำเกษตรกรพืชชนิดใหม่ ให้เป็นทางเลือกทางรอด

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์