Rama Home Isolation ระบบดูแลผูป่วยโควิด-19 ติดบ้าน

เมื่อความพยายาม “เบ่ง” หรือ “ขยายเตียง” รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามารักษาในโรงพยาบาล  อาจทำให้หลายคนพลาดรับการรักษา

.

The Active ติดตามการแก้ปัญหาของ “โรงพยาบาลรามาธิบดี” ที่ใช้วิธีขยายเตียงรักษาผู้ป่วยอยู่บ้าน ผ่านระบบงานของทีม “เวชศาสตร์ครอบครัว”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม