Rama Home Isolation ระบบดูแลผูป่วยโควิด-19 ติดบ้าน : The Active (22 ส.ค. 64)

เมื่อความพยายาม “เบ่ง” หรือ “ขยายเตียง” รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามารักษาในโรงพยาบาล  อาจทำให้หลายคนพลาดรับการรักษา . The Active ติดตามการแก้ปัญหาของ “โรงพยาบาลรามาธิบดี” ที่ใช้วิธีขยายเตียงรักษาผู้ป่วยอยู่บ้าน ผ่านระบบงานของทีม “เวชศาสตร์ครอบครัว” . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม