ปรุงดิน แก้ปัญหาต้นทุนปุ๋ยราคาแพง

พื้นที่เกษตรในประเทศไทยมีมากกว่า 138 ล้านไร่ และกว่าร้อยละ 80 เผชิญปัญหาดินเสื่อมโทรมเพราะใช้สารเคมี . ภาครัฐพยายามส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรปรุงดินและผสมปุ๋ยใช้เอง ลดการซื้อปุ๋ยในท้องตลาดที่มีราคาสูง แต่คุณภาพเทียบเท่าท้องตลาด ประหยัดต้นทุน ลดรายจ่ายให้เกษตรกร . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน