“CPTPP” แลกผลประโยชน์ใคร ?

The​ Active​ เปิด 2 มุมมอง เกษตรกรต้นทาง และภาคส่งออกสินค้าเกษตร​ปลายทาง CPTPP บีบเกษตรกรแลกผลประโยชน์จริงหรือ?

Author