สอนออนไลน์ปรับตัวรับมือ COVID-19 ระบาด

“งดเจอหน้าจริง เจอกันหน้าจอ”เมื่อ ‘Online Classroom’ กลายเป็นห้องเรียนเฉพาะกิจ เว้นระยะห่างทางสังคม ในภาวะการแพร่ระบาด COVID-19

The Active บุกห้องเรียนออนไลน์ ของอาจารย์ฮูก ‘ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล’ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Author