การศึกษากับการสร้างเมืองของทุกคนและสังคมสำหรับทุกคน

THAI CIVIC EDUCATION SYMPOSIUM 2021 หัวข้อ ‘พลเมืองศึกษาเพื่อสร้างเมืองของทุกคน’ เริ่มต้นด้วย Webinar ครั้งที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเมืองให้เป็นเมืองของทุกคน และการศึกษาที่นำไปสู่ความเท่าเทียมทางสังคม บนการทำงานขับเคลื่อนระดับพื้นที่ชุมชน เครือข่ายครูและนักการศึกษา และกลไกการสนับสนุนเชิงโครงสร้าง เมืองที่เป็นของทุกคนและการศึกษาที่จะสร้างความเท่าเทียมทางสังคมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร จะใช้ต้นทุนที่ชุมชนมีในการจัดการศึกษา โดยมีกลไกลเชิงโครงสร้างร่วมผลักดันกันอย่างไรภายใต้เงื่อนไขความเป็นจริงของสังคมไทย

วิทยากรเสวนา
• เข็มพร วิรุณราพันธ์ | ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
• ศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ | ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• กนกศักดิ์ ดวงเรือนแก้ว | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ออน จ.เชียงใหม่
• ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ | ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• ผศ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร | ดำเนินการเสวนา
.
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
ผู้สนใจเข้าร่วม Webinar ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar
โดยการกดลิ้งค์ลงทะเบียน: https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_-sFq-bGRRXe_BclNpX3bFQ 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active