89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน

ในวาระครบรอบ 89 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือ “การอภิวัฒน์สยาม” โดยคณะราษฎร อันมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญร่วมฟัง-ร่วมคิด-ร่วมติดตาม กิจกรรม PRIDI Talks #11 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน และหาทางออกต่อวิกฤติเศรษฐกิจของสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และความเป็นไปได้ของการสร้าง “รัฐสวัสดิการ” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

กำหนดการกิจกรรม
14.00 – 14.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กล่าวปาฐกถานำ
ประเด็น เศรษฐกิจดุลยธรรมและแนวคิดโลกพระศรีอาริย์ของท่านปรีดี:
ทางออกจากวิกฤตการณ์
14.15 – 16.10 น. เสวนาภายใต้หัวข้อ “89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน” โดย
• ศาสตราภิชานแล ดิลกวิทยรัตน์​
ประเด็น ก้าวต่อไปของการสร้างรัฐสวัสดิการ: จากสิทธิแรงงานสู่สวัสดิการพลเมือง
• ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ประเด็น โควิดเป็นโอกาสให้ปรับสู่สวัสดิการถ้วนหน้า: ความเป็นไปได้ของการสร้างรัฐสวัสดิการผ่านการจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีที่ดิน และการสร้างระบบกองทุนบำนาญแห่งชาติ จากกรณีศึกษาประเทศต่างๆ
• ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ประเด็น อุปสรรคสำคัญของการอภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจของไทย
• รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล
ประเด็น ประสบการณ์การขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการในเชิงนโยบาย
• รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประเด็น รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า การต่อสู้ของคนรุ่นใหม่
• นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ประเด็น สร้างประชาธิปไตยจากฐานรากผ่านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ดำเนินรายการโดย อาจารย์วิโรจน์ อาลี
16.10 – 16.40 น. ช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากร
16.40 – 17.10 น. ช่วงถาม – ตอบ คำถามจากช่องทาง Facebook Fanpage
17.10 – 17.15 น. ช่วงถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. ทางเพจ สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active