ผลกระทบจากโควิด-19 วิกฤตที่มองไม่เห็น ความเหลื่อมล้ำของเด็กเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่เสี่ยง

เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ทำให้เด็กเยาวชนด้อยโอกาสในชุมชนแออัดกลางเมืองและแคมป์คนงานในพื้นที่เสี่ยง กำลังเผชิญภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ สุขอนามัย การเรียนรู้ถดถอย และความเครียดเงียบ ที่เป็นโจทย์ร่วมของสังคม

📌 The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ตั้งวงสนทนาให้เห็นปัญหาและเสนอทางออกที่เป็นไปได้

พบกับ…
• ศ.สมพงษ์ จิตระดับ | คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.
• อุดม วงษ์สิงห์ | ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ.
• ทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) | ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน (ไซต์ก่อสร้างและริมทางรถไฟ)
• ศิริพร พรมวงศ์ (ครูอ๋อมแอ๋ม) | หัวหน้าโครงการคลองเตยดีจัง
• ชาญวิทย์ พวงมาเทศ | ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ คลองเตย
• อนรรฆ พิทักษ์ธานิน | หัวหน้าโครงการสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายครูและเด็กนอกระบบการศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ดำเนินการเสวนาโดย…
• ฐปณีย์ เอียดศรีไชย | The Reporters
• ศศิธร สุขบท | The Active – Thai PBS
.
⏰ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ถ่ายทอดสดพร้อมกัน 3 เพจ The Active The Reporters และ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
.
📌 องค์กรร่วมจัด
• กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
• The Reporters
• The Active
• Thai PBS

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active