“พลังแห่งยุคสมัย” ตอนที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหลัง 2475ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
ขอนำเสนอซีรีย์สัมมนาชุด “พลังแห่งยุคสมัย”

ตอนที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหลัง 2475

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

20.00 – 21.30 น.

รับชมออนไลน์ผ่าน Facebook live: Center for Research on Inequality and Social Policy – CRISP

ความพยายามของกลุ่มผู้ปกครองใหม่ในการปฺฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในประวัติศาสตร์ไทย ปรากฏขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2475 ซึ่งสัมมนา การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหลัง 2475 จะเชิญชวนมาสำรวจความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง 2475-2500 โดยเน้นพิจารณาไปที่มิติความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ปกครองเดิมที่ต้องการรักษาระเบียบเศรษฐกิจเดิมกับผู้ปกครองใหม่ที่ต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเป็นสาเหตุสำคัญ และพิจารณาพลวัตการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐ รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อการลงหลักปักฐานขอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในช่วงเวลาดังกล่าว

โดย
รศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมสนทนาโดย กัลป์ กรุยรุ่งโรจน์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active