การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย “คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง”

เมืองที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้ายากเกินสิ่งใดฉุดรั้ง ยังมี “คนจนเมือง” อาศัยอยู่

จากกลุ่มประเทศยากจน สู่ประเทศรายได้ปานกลาง ชุมชนแออัดและคนจนเมือง กลับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ประเทศหายจน แต่คนจนไม่ได้หายไปไหน…

แล้วสัมพันธภาพระหว่างคนจนกับเมืองเป็นอย่างไร?


The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสด การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย “คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง” โดย 7 นักวิชาการ และร่วมให้ความเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

📌 ช่วงเช้า
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย…
• ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ผศ.ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ให้ความเห็นต่อโครงการวิจัย…
• สมสุข บุญญะบัญชา ประธานมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (ACHR)
• ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📌 ช่วงบ่าย
เวทีสาธารณะ “เมืองกับคนจนเมือง : การต่อสู้/ต่อรองไปสู่อนาคต”
• รศ.ดร.นฤมล นิราทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
• เนืองนิช ชิดนอก ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค

ดำเนินรายการโดย…ณาตยา แวววีรคุปต์


📌 ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ที่เพจ #TheActive

📌 องค์กรร่วมจัด
• สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( สกสว. )
• ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส
• Thai PBS

#TheActivexPublicForum

Author

Alternative Text
นักเขียน

The Active

กองบรรณาธิการ The Active