เวทีวิชาการสาธารณะ “ชนเผ่าพื้นเมือง”

ชวนชมถ่ายทอดสดเวทีวิชาการสาธารณะประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคีองค์กรและเครือข่ายด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ขอเชิญผู้สนใจรับชมถ่ายทอดสดเวทีวิชาการสาธารณะ เรื่อง

ความเข้าใจประเด็น “ชนเผ่าพื้นเมือง” สานพลังสู่การขับเคลื่อนงานนโยบายและสนับสนุนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

เพื่อระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และข้อมูลทางวิชาการ ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชนเผ่าพื้นเมือง ให้มีทางเลือกในการกำหนดวิถีชีวิตบนฐานวัฒนธรรมของตนเอง

ตลอดจนสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายด้านชนเผ่าพื้นเมือง และการพัฒนากฎหมายส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย อย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

วันที่ 16-17 กันยายน 2563

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง:
https://www.facebook.com/imnvoices/
……………………………………………………………………………………
กำหนดการ

16 กันยายน 2563

– เปิดประเด็นนำทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “ชนเผ่าพื้นเมือง” คือใคร?
โดย อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี
ผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

– เสนอผลการศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนหัวข้อ “จักรวาลวิทยาด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง”

วิทยากรโดย
ดร.โยธิน บุญเฉลย นักวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่
นายองค์ บรรจุน นักวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
นายวิทวัส เทพสง นักวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์มอแกลน
นายถวิล โชติชัยพิบูล นักวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน
นายศักรินทร์ ณ น่าน นักวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ
นายแสวง มาละแซม นักวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์ยอง
นายเจริญ ธรรมบัณฑิต นักวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์ละหู่
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– เสวนาวิชาการหัวข้อ “ตัวตนชนเผ่าพื้นเมือง: เรื่องเก่าเล่าใหม่ในบริบทประเทศไทย”

วิทยากรโดย
ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร นักวิชาการอิสระชาวปกาเกอะญอ
ดร.นฤมล อรุโณทัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี
ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
นายแกม เอ. ฉิมเรย์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของ
ชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย
ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– เสวนาวิชาการหัวข้อ “ชนเผ่าพื้นเมือง: จากวาทกรรมนำสู่ปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานรัฐและสาธารณะ”

วิทยากรโดย
ศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
นายไวยิ่ง ทองบือ ประธานเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง
นายศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร CESD-CMU

17 กันยายน 2563

– เสวนาวิชาการหัวข้อ “พลังและบทบาทงานวิชาการสานสู่การพัฒนานโยบายและกฎหมายส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย”

วิทยากรโดย
นายอภินันท์ ธรรมเสนา
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายชุมชน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประมวลสรุปเวทีวิชาการ (ทั้งสองวัน) และกล่าวปิดเวทีวิชาการ
โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
ผู้อำนวยการ CESD-CMU

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active