ผนึกกำลัง อว. และ ศธ. เร่งอบรมครู หวังยกระดับคะแนน PISA 2025

ผนึกกำลัง อว. และ ศธ. เร่งอบรมครู เตรียมความพร้อม หวังยกระดับคะแนน PISA 2025 นักวิชาการท้วง แค่อบรมครูติว PISA อาจไม่ตอบโจทย์​ ชี้ ‘การเพิ่มคะแนนสอบ อาจไม่ใช่คำตอบของการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งทุกหน่วยงานยกระดับผลการประเมิน PISA โดยเน้นความสำคัญของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในบริบทสิ่งแวดล้อม ด้าน สพฐ. ได้พัฒนาครูแกนนำ 1,400 คนในแผนการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของนักเรียนตามแนวทาง PISA เพื่อขยายผลไปสู่ครูใน 245 เขตพื้นที่และ 9,214 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าสู่ระบบการทดสอบแบบ Computer Based Testing (PISA Style) จำนวน 208,268 คน

สพฐ. ได้ถอดบทเรียนความสำเร็จของโรงเรียนบ้านหลังเขา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พบว่าผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และการพัฒนาครูที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้คะแนนการสอบสูงกว่ามาตรฐาน OECD การ “เน้น ซ้ำ ย้ำ ทวน” ของครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียน

ทั้งนี้ สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA ให้กับครูจากโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ 408 คน เพื่อสามารถนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การอบรมดังกล่าวยังขยายไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพและยั่งยืน

“สร้างเด็ก เยาวชน และครูให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อสะท้อนผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย สิ่งที่สำคัญคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีการสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ”

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA มีครูและอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศเข้าร่วม โดยศุภมาสกล่าวว่า การอบรมนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการสอนของครู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน PISA ในปี 2025 ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน

ขณะที่ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่ากระทรวงมีภารกิจในการพัฒนาการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA ของประเทศไทยในปี 2025

นักวิชาการท้วง แค่ติวไม่พอ แต่ต้องวางรากฐานการศึกษาไทยกันใหม่

ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอิสระ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ ระบุว่า การติวข้อสอบ PISA นั้นอาจไม่แก้ไขปัญหาได้จริง เพราะข้อสอบ PISA ไม่ได้วัดผลแค่ ‘ความรู้ความเข้าใจ’ ของนักเรียนต่อรายวิชานั้น ๆ แต่ PISA คือข้อสอบวัด ‘คุณภาพการศึกษา’ โดยรวมทั้งหมด ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เศรษฐานะของนักเรียน จำนวนครู ปัจจัยด้านทุน ทรัพยากรทางการศึกษา ตลอดจนสุขภาพกายและใจของผู้เรียน ดังนั้นการติวเข้มนักเรียนเพื่อหวังเพิ่มคะแนน อาจไม่ช่วยให้ระดับคะแนน PISA นั้นดีขึ้น

ณิชา เสนอว่า หากต้องการจะเพิ่มระดับคะแนน PISA จริง ควรจะต้องกลับมาวางรากฐานการศึกษากันใหม่แต่ต้น เริ่มตั้งโจทย์กันใหม่ว่าจะมีการศึกษาไปเพื่อสิ่งใด แล้วต้องใช้เครื่องมือทางนโยบายใดบ้างช่วยทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้น เช่น ถ้าอยากสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอนนี้ประเทศไทยมีแหล่งการเรียนรู้ที่ฟรีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงแล้วหรือยัง หรือถ้าอยากสร้างแรงงานอนาคตที่มีคุณภาพ ตอนนี้ประเทศได้เพิ่มสวัสดิการอุดหนุนเด็กเล็กให้เพียงพอต่อการเติบโตมาอย่างแข็งแรงแล้วหรือยัง

อย่างไรก็ตาม ณิชาย้ำว่า ‘การเพิ่มคะแนนสอบ อาจไม่ใช่คำตอบของการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ’ เพราะถึงติวเข้มจนคะแนนของเด็กไทยเพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าระบบยังไม่เอื้อให้เด็กได้คิดนอกกรอบ หรือได้รู้จักประยุกต์ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาใช้แก้ไขปัญหาจริงในชุมชนที่เขาเกิดมา สักวันหนึ่งคะแนนก็จะกลับไปตกเหมือนเดิม หนำซ้ำ สังคมยังไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษาเลย และตัวเลขอันดับก็ไม่ได้ช่วยทำให้สังคมไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้น การศึกษาไทยจึงต้องกลับมาทบทวนตัวเองเสียก่อน ทั้งนี้ ไม่ว่ารัฐจะพร้อมหรือไม่ การแก้ไขปัญหาการศึกษาต้องเริ่มทันที

“ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เราจะ ‘เพิ่มคะแนน’ ทันหรือไม่ทันการวัดผลรอบหน้า เพราะถ้าอยากแค่ให้คะแนนมันขึ้น ก็แค่ไปติวอย่างเดียวก็ได้ แต่เป้าหมายการศึกษาคือการสร้างรากฐานที่ดี ถึงทำไม่ทันก็ต้องเริ่มทำแล้ว ท่าน (รัฐบาล) ยังมีเวลา ทำอะไรได้อีกเยอะ สุดท้ายตัวคะแนน PISA ที่เราเห็นมาจากผลงานของรัฐบาลชุดก่อน ถ้าเราเริ่มต้นใหม่วันนี้ เราอาจเห็นแนวโน้มการศึกษาที่ดีขึ้น”

ณิชา พิทยาพงศกร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active