เปิดตัว “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” พลิกโฉมการเรียนรู้เด็กไทยให้ก้าวล้ำนานาชาติ

สจล. จับมือ ม.ศรีปทุมขยายผลโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” หนุนการเรียนรู้เด็ก 3-10 ขวบ ด้วยหลักสูตรระยะสั้นมากกว่า 30 วิชา หวังกระตุ้นเด็กรุ่นจิ๋ว ฉายแววความสามารถพิเศษ ส่งเสริมความสามารถได้ตรงจุด ก่อนเข้าเรียนในช่วงชั้นที่สูงขึ้น

วันนี้ (10 พ.ย. 2564) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวโครงการ  “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก(KIDS University by KMITL) ปี 2 ด้วยหลักสูตรระยะสั้นมากกว่า 30 รายวิชา ที่มุ่งเน้นการเฟ้นหาความสามารถพิเศษ (Talent Developer) พร้อมด้วยทักษะใหม่ (New Skill) ของเด็กวัย 3-10 ปี เป็นแนวทางให้ผู้ปกครองส่งเสริมความสามารถพิเศษของลูกก่อนเข้าเรียนในช่วงชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างตรงจุด

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก (Kids University by KMITL) กล่าวว่า จากความสำเร็จในการจัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก (KIDS University by KMITL) ปีแรกที่เปิดไปในปี 2563 ทำให้เกิดความตื่นตัวต่อการให้ความสำคัญกับการค้นหาความสามารถพิเศษของเด็กเล็ก (Talent Finder) และเสริมสร้างทักษะจำเป็น ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบมหาวิทยาลัย ทั้งจากการเรียนกับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย อันเป็นแนวทางหนึ่งในการเติมทักษะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ และความสามารถในแบบผู้ใหญ่ จึงได้ดำเนินการเปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” ปีที่ 2 ขึ้น หวังสร้างเด็กไทยโฉมใหม่ให้ก้าวล้ำนานาชาติ

“การปลูกฝังเด็กยุคใหม่ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ ในการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่เด็กระดับปฐมวัยสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยคลอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้และสามารถต่อยอดไปกับการจัดการศึกษาในสมัยปัจจุบัน ที่กำลังมีการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามแนวทางของการจัดทำมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

ผศ.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก (Kids University by KMITL) ระบุว่า การเรียนการสอนในปีที่ 2 จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบ Modular-Base ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ด้านที่ 4 คือ Quality Education มุ่งส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

ไฮไลท์หลักสูตรจะเป็น “ห้องนักบินอวกาศน้อย” (Mission to Jupiter) ที่เด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงจากนักบินอวกาศหญิงที่มีประสบการณ์ฝึกบิน ที่หน่วยงานแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา อย่าง พิรดา เตชะวิจิตร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ที่จะเปิดประสบการณ์ในการฝึกเป็นวิศวกรการบินและวิศวกรอวกาศ ได้เรียนรู้การสร้างแผงวงจรจริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดาวเทียม ได้ออกแบบเครื่องบินจำลองเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของเครื่องบิน ได้จำลองสถานการณ์กู้ภัยหายานตกจากอวกาศด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณจริง ตลอดจนออกแบบยานด้วยการวาดแบบสามมิติและสร้างจริงด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรพิเศษที่น่าสนใจมากกว่า 30 รายวิชา ทั้งหลักสูตรโรโบติกส์ (ROBOTICS) หลักสูตรโค้ดดิ้ง (CODING) ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านเกมหลอดทดลอง (Game-Based Leaning) และตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ (LEGO SPIKE Prime) ฯลฯ จากคณาจารย์นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากรูปแบบ อาทิ การทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวก เกิดแรงบันดาลใจ ค้นพบความถนัดและความสนใจ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเรียนรู้ในวันข้างหน้า ตลอดจนเสริมสร้าง 3 ทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษใหม่ คือ DiGIKIDS ทักษะความรู้ดิจิทัล (Robotic AI Coding) DeSIGNER ทักษะด้านศิลปะ การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การแสดงดนตรี และ DiSRUPTOR ทักษะการเป็นผู้นำ การเป็นนักเปลี่ยนแปลง การเอาตัวรอด

ทั้งนี้ “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” พร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมวันแรกในวันเด็กปี 2565 มีระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6-8 สัปดาห์ และเมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อต่อยอดการเรียนในสถาบันการศึกษาที่สนใจและสอดคล้องกับทักษะของตนเองได้อนาคต จากนั้นจะเป็นการเปิดรับสมัครหลักสูตรพิเศษ ซึ่งจะจัดในค่ายฤดูร้อน (SUMMER CAMP)

“โครงการนี้ ยังสามารถสร้างเครือข่ายไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ ล่าสุด ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม พันธมิตรรายแรก ในการนำต้นแบบหลักสูตรมหาวิทยาลัยเด็กเล็กปีที่ 2 ไปเปิดสอน เพื่อกระตุ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กของประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป”

สำหรับผู้สนใจโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักหอสมุดกลางสจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02 329 8000ต่อ 5083หรือเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/KidsUniversitybyKMITL และเว็บไซต์ http://kidsu.kmitl.ac.th

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม