วุฒิฯ เห็นชอบ กสม. ชุดใหม่ ครบ 5 ด้าน

เห็นชอบให้ ‘วสันต์ ภัยหลีกลี้‘ อดีต รอง ผอ.ไทยพีบีเอส ดำรงตำแหน่ง กสม. เตรียมเลือกประธาน กสม. ก่อนเสนอโปรดเกล้าฯ ส่วนที่ขาดอีก 1 คน สรรหาใหม่หลังจากนี้

วันนี้ (26 ม.ค. 2564) ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบให้ วสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีต รอง ผอ.ไทยพีบีเอส ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้วยคะแนนเสียง 206 จากจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่ลงคะแนนทั้งหมด 227 คน ส่วน รัชดา ไชยคุปต์ วุฒิสภามีมติเห็นชอบเพียง 33 เสียง และไม่เห็นชอบ 162 เสียง ทำให้ขณะนี้มีผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กสม. แล้วทั้งหมด 6 คน ยังขาดอีก 1 คน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560

ทั้งนี้ แม้การลงมติของที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ (26 ม.ค.) จะทำให้ยังมี กสม. ไม่ครบ 7 คน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา 246 รัฐธรรมนูญปี 2560 แต่เนื่องจาก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560 มาตรา 8 บัญญัติว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นที่ประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ใน 5 ด้าน

ทำให้แม้จะยังมีจำนวน กสม. ไม่ครบ 7 คน แต่ กสม. ทั้ง 6 คน ที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภานั้น เป็นบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านแล้ว จึงถือได้ว่าครบองค์ประกอบแล้ว โดยหลังจากนี้ จะเป็นขั้นตอนการเลือกประธาน กสม. และเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กสม. ชุดใหม่ ส่วนที่ยังขาดอีก 1 คนนั้น ก็จะดำเนินการสรรหาจนครบ 7 คนในภายหลัง

โดยบุคคลที่ได้รับเลือกเป็น กสม. ทั้ง 6 คน ในแต่ละด้าน มีรายชื่อดังนี้

ด้านที่ 1. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน ได้แก่ ปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท

ด้านที่ 2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทํางานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาสันติศึกษา มหาวิทยาพายัพ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่

ด้านที่ 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ ศยามล ไกยูรวงศ์  นิติกรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้านที่ 4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มี 2 คน ได้แก่ ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ พรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

ด้านที่ 5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทย เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้แก่ วสันต์ ภัยหลีกลี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว