ราชกิจจาฯ เผยแพร่ 8 ข้อกำหนด คุมโควิด-19

มีผลพรุ่งนี้ (4 ม.ค.) ตั้งแต่ 6 โมงเช้า เน้นให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในพื้นที่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) โดยมีสาระสำคัญว่า ตามที่ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน

รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องออกข้อกำหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อเข้าแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่การเรียนแบบทางไกล การให้ความช่วยเหลือบุคคล การจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

2.  ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมากในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น การประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดเป็นสถานที่กักกันโรค และต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

4. ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สถานที่ กิจการ หรือการทำกิจกรรม ต่อไปนี้ เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา และการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด

– การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรค อาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยให้ ศบค.มท. และ ศปก.สธ. ร่วมกันพิจารณากำหนดรูปแบบและกำกับการดำเนินการตามมาตรการของแต่ละพื้นที่จังหวัดให้มีความเหมาะสม

– การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

– ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดทำการได้ตามเวลาปกติ ภายใต้การดำเนินการมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

5. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะหรือสั่งงดการทำกิจกรรมอื่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนด

6. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

7. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการทำงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวัน หรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

8. ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ตรวจสอบกลั่นกรอง และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุทธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประเภท ตอนพิเศษ ง
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/001/T_0001.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/001/T_0004.PDF

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active