สานต่อเจตนารมณ์ “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย”

เรียกร้องการกระจายการถือครองที่ดิน และประกาศสนับสนุนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ ลั่นยกระดับ หากยกเลิก “โฉนดชุมชน”


กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ประกาศสานต่อเจตนารมณ์ “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย” ในวาระครบรอบ 46 ปีของการก่อตั้ง เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของชาวนาชาวไร่ในอดีต และเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน


โดยประกาศผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยการกระจายการถือครองที่ดินสู่คนจนและเกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรสู่ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแท้จริง


การเคลื่อนไหวผลักดันกลไกรัฐสภา ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ในการบังคับใช้และปฏิรูปกฎหมาย บทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำจนถึงที่สุด


เรียกร้องต่อกลไกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระจายการถือครองที่ดิน เช่น สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงที่ดินได้อย่างถ้วนหน้า และเปิดเผยข้อมูลการถือครองที่ดินของปัจเจก เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ


รวมทั้งประกาศสนับสนุนข้อเรียกร้องและแนวทางการเคลื่อนไหวของขบวนการคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ที่กำลังต่อสู้เพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่า นำความเป็นธรรมและประชาธิปไตยกลับคืนสู่ปวงชน เช่นเดียวกับบรรพบุรุษสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยที่เคยร่วมต่อสู้กับขบวนการนักศึกษา เมื่อเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516


แถลงการณ์ระบุด้วยว่า จะยกระดับความเคลื่อนไหว เข้าสู่กรุงเทพมหานคร หากรัฐบาลยกเลิกโฉนดชุมชน หลังจากได้รับข้อมูลว่า รัฐบาลกำลังพยายามดำเนินการที่จะยกเลิกอยู่ในขณะนี้.

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว