PM 2.5 ทำคนติดโควิด-19 เสี่ยงตายสูงขึ้น

นักวิชาการชี้ ความหนาแน่นฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของโรคโควิด-19 เพิ่ม ร้อยละ 8 – 16.6 ทำติดเชื้อรุนแรงขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2563 ระบุว่า ขณะนี้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สูงกว่า 1.2 ล้านคน ในงานเปิดตัว โครงการพลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen) และผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (Prime Mover) ในบริบทการจัดการคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย ผศ.รุจิกาญจน์ นาสนิท อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร อธิบายว่า พบความสัมพันธ์ของการเสียชีวิตจากโควิด-19 และฝุ่น PM2.5  ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เนเธอแลนด์  มีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน  

“ความหนานแน่นของ PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 และอาจสูงได้ถึง ร้อยละ 16.6”

นอกจากนี้ รศ.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ยังระบุว่า มีงานวิจัยเพิ่มเติมที่เคยศึกษาในโรงพยาบาล พบว่า ฝุ่น PM 2.5 เป็นพาหะของเชื้อไวรัส สาเหตุของการจ่ายค่ารักษาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็น และสาธารณสุขของไทยต้องจ่ายค่ารักษาต่อหัวเพิ่มขึ้น

“เราพบว่า คนที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคหนึ่ง แต่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยอีกโรค ซึ่งสัมพันธ์กับเชื้อไวรัส ซึ่งมีฝุ่นเป็นพาหะ”

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ระบุว่า มีการคาดการณ์ว่าหากแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ จะเพิ่มตัวเลขจีดีพีให้เติบโตได้ ถึงร้อยละ 7

นักวิชาการหลายคนเห็นตรงกันว่า กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ไม่ทันต่อสถานการณ์ การสั่งการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียวหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไม่เกิดขึ้นจริง เพราะอำนาจคาบเกี่ยวหลายกระทรวง การลดฝุ่นจากแหล่งกำเนิดจึงไม่ได้ผล  

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก นักวิชาการจากหลายสถาบัน หลากหลายสาขา เสนอตรงกันว่า ต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ในการลดฝุ่นจากแหล่งกำเนิด แต่ในทางปฏิบัติ ก็ยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่ดำเนินการยาก เนื่องจากกฎหมายของไทยที่มีอยู่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส